Проєкт ОНП 052 “Політологія”

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ім. І. Ф. КУРАСА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень

ім. І. Ф. Кураса НАН України

__________ О. О. Рафальський

«     »                  2021 р.

 ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ05 Соціальні та поведінкові науки
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ052 Політологія

Ухвалено вченою радою

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

(протокол №   від                        2021 р.)

 

 Київ – 2021

Освітньо-наукова програма (ОНП) є нормативним документом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, в якому визначаються нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до форми, змісту, обсягу та рівня освітньої та наукової підготовки доктора філософії галузі знань Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 052 «Політологія».

ОНП підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії галузі знань Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія розроблена і затверджена на засіданні Вченої ради Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України (протокол № 2 від 07.03.2017 р.). Порядок розробки, моніторинг, перегляд та закриття освітньо-наукових програм регулюється положенням «Про освітньо-наукову програму з підготовки докторів філософії в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України» (Протокол вченої ради № 3 від 2 квітня 2019 р., введено в дію наказом директора 5 квітня 2019 р. № 14-а).

Ця освітньо-наукова програма є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи.

Розробники програми:

 • Ковалевський Владислав Олегович, кандидат політичних наук, старший науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, керівник проектної групи (гарант освітньо-наукової програми) зі спеціальності 052 «Політологія»;
 • Бевз Тетяна Анатоліївна, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України;
 • Войналович Віктор Анатолійович, доктор політичних наук, професор, завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України;
 • Зеленько Галина Іванівна, доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України;
 • Дмитренко Олена Анатоліївна – аспірант відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України;
 • Кармазіна Марія Степанівна, доктор політичних наук, професор, завідувач відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України;
 • Майборода Олександр Микитович, доктор історичних наук, професор, заступник директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України;
 • Михальченко Микола Іванович, доктор філософських наук, апрфесор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України;
 • Рафальський Олег Олексійович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.
 • Самчук Зореслав Федорович, доктор філософських наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Галузь використання

Ця освітньо-наукова програма поширюється на Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

 Захист інтелектуальної власності

Ця програма не може бути повністю або частково відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Профіль освітньо-наукової програми

 «Політологія»

 

1.    Загальна інформація
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікаціїТретій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Кваліфікація – доктор філософії (PhD)

Спеціальність: 052 «Політологія»

ОНП «Політологія»

Мова(и) навчання і оцінюванняУкраїнська, англійська
Обсяг освітньої програмиТермін навчання – 4 роки.

Обсяг освітньої складової – 40 кредитів ЄКТС

Тип програмиОсвітньо-наукова програма
Повна назва закладу вищої освіти (наукової установи)Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Наявність акредитації
Цикл/рівень програмиНРК України – 8 рівень,

FQ-EHEA – третій цикл, EQF-ILL – 8 рівень

ПередумовиНаявність освітнього ступеня магістр (ОКР – спеціаліст)
Форма навчанняДенна
Термін дії програмиДо завершення повного циклу навчання
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньо-наукової програмиhttps://ipiend.gov.ua/osvitnij-protses/
2.    Мета освітньої програми
Мета програмиГоловною метою освітньої програми є підготовка науковців вищої кваліфікації за спеціальністю 052 «Політологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», дослідника суспільно-політичних процесів в Україні та світі, інтегрованого у сучасні наукові процеси; формування світогляду та навичок науковця, здатного до самостійного глибокого мислення, ретельного аналізу, комплексного синтезу та висновків, які здатні повноцінно описати та пояснити наявні суспільно-політичні феномени та процеси, продукувати, обґрунтовувати й впроваджувати нові перспективні ідеї.

Освітньо-наукова програма спрямована на формування проактивного дослідника-практика з сучасними та актуальними знаннями та навичками.

Основні цілі і завдання програмиЗазначена мета передбачає підготовку конкурентоспроможного науковця – фахівця високого професійного рівня, з компетенціями сильного дослідника, здатного критично мислити, вивчати та аналізувати, осмислювати наявні суспільно-політичні процеси та оформлювати ці дослідження у відповідний формат висновків; політолога-практика, який на підставі широкого кругозору, впевненого володіння категоріями, теоріями та методологіями здатен втілювати теоретичні підходи у політичну практику та під час формування й імлементації політичних рішень.

Зазначені мета та завдання цілком відповідають цілям діяльності Інституту як науково-дослідної установи, враховуючи потреби аспірантів, викладчів, роботодавців та інших стейкхолдерів.

3.    Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь знань, спеціальність)Галузь знань: 05 «Поведінкові та соціальні науки»

Спеціальність: 052 «Політологія»

Орієнтація освітньої програмиОсвітньо-наукова, академічна, дослідницька. Орієнтація на комплексну підготовку здобувачів до науково-дослідної роботи в галузі 05 «Поведінкові та соціальні науки».
Основний фокус освітньої програмиПрограма сфокусована на формування та розвиткові у здобувачів системного стійкого наукового світогляду відповідно до змісту спеціальності 052 «Політологія».

Ключові слова: політологія, політика, етнополітологія, внутрішня політика, політичний аналіз, стратегія, політичні комунікації, політична система, політичний процес, національні меншини

Особливості програмиОсобливість освітньо-наукової програми «Політологія» полягає у тому, що навчальні дисципліни та наукове керівництво співробітників Інституту передбачають глибинне занурення в теорію і практику суспільно-політичних процесів, залучення молодих науковців до найкращих практик світової та української політичної думки, опанування та закріплення використання кращих дослідницьких інструментів, теорій та методологій.

Окрім орієнтації програми на фундаментальні дослідження й розробки, вона також сприяє розвиткові дослідницько-інструментальних та політико-практичних компетенцій аспірантів.

4.    Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштуванняНаукова діяльність в наукових установах, робота органах державної влади та місцевого самоврядування, самостійна політична практика та консалтинг.
Подальше навчанняПісля отримання наукового ступеня доктора філософії здобувачі отримують право на навчання у докторантурі Інституту або інших установ, які готують докторів наук. Також можливе подальше підвищення кваліфікації та набуття додаткових компетентносте у національній та міжнародних системах післядипломної освіти та програмах міжнародної академічної мобільності.
5.    Викладання та оцінювання
Викладання та навчанняВсі компоненти освітньо-наукової програми надають можливість використовувати набуті теоретичні та практичні знання при проведенні наукових досліджень та презентації їх українською та англійською мовами.

Використання проблемно-орієнтованої форми навчання дозволяє активізувати творчу діяльність викладачів та аспірантів, оптимізувати освітній процес, формувати здатність до саморозвитку та самовдосконалення.

Комбінація лекцій і семінарів з формами навчання максимально наближеними до практичної науково- дослідної діяльності (конференції, «круглі столи», наукові форуми, симпозіуми) формують системний науковий світогляд, уміння 3 нових дослідницьких позицій формувати методологічну базу власного наукового дослідження, формулювати його актуальність, мету і значення для розвитку політичних наук, розвивають здатність генерувати нові ідеї.

Самостійна робота здійснюється на основі опорних конспектів лекцій, першоджерел, консультацій із науковими співробітниками.

Використання дистанційних форматів проведення онлайн занять здійснюється за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

ОцінюванняОсвітній складник програми – накопичувальна система, що передбачає оцінювання всіх видів аудиторної та позааудиторної роботи. Система оцінювання знань за дисциплінами складається з поточного та підсумкового контролю (екзамени усні або письмові, заліки), усні презентації.

Оцінювання знань, умінь і навичок аспірантів, набуття ними фахових компетентностей здійснюється за 100-бальною шкалою, переводиться в систему оцінок за національною шкалою та за шкалою Європейської кредитно-трансферної системи

 

Оцінка за 100-

бальною

системою

Оцінка

ЄКТС

Оцінка за національною шкалою
ІспитЗалік
100-90Авідміннозараховано
80-89Вдобре
65-79С
55-64Dзадовільно
50-54Е
35-49ЕХнезадовільноне

зараховано

Науковий складник програми – оцінювання наукової діяльності здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється на основі кількісних і якісних показників, що характеризують підготовку наукових праць, участь у конференціях, підготовку окремих частин дисертації відповідно до затвердженого індивідуального плану наукової роботи аспіранта. Поточний контроль – звіти аспірантів щодо виконання індивідуального плану наукової роботи на засіданні відділу та Вченої ради Інституту. Підсумковий контроль – публічний захист наукових досягнень у формі дисертації.

6.    Програмні компетентності
Інтегральна компетентність (ІК)Здатність розв’язувати комплексні проблеми в теоретико-дослідницькій та практико-політичній галузях з використанням фундаментальних та інноваційних підходів, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних політологічних знань та/або професійної практики.
Загальні компетентності (ЗК)ЗК1. Здатність проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей.

ЗК2. Здатність виявляти проблеми, переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші питання.

ЗК3. Здатність ініціювати, розробляти, реалізувати  дослідницько-інноваційні проекти, а також автономно та відповідально працювати під час їх реалізації, включаючи власні дослідження.

ЗК4. Здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів  з рішення наукових і науково-освітніх завдань.

ЗК5. Здатність оволодіти загальнонауковими (політологічними, філософськими, історичними) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.

ЗК6. Здатність до вільного та впевненого спілкування з представниками громадськості, наукової та експертної спільноти, фахівцями в інших галузях та сферах в українському та міжнародному контекстах.

ЗК7. Здатність до дотримання високого рівня науково-пошукової самостійності, академічної автономності та академічної доброчесності.

Спеціальні (фахові) компетентності спеціальності (ФК)ФК1. Здатність використовувати у професійній діяльності базові загальні знання з різних наук.

ФК2. Здатність застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології у різних видах професійної діяльності.

ФК3. Здатність знаходити, обробляти  й аналізувати необхідну інформацію для рішення проблем і прийняття рішень.

ФК4. Здатність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації  українською та іноземними  мовами.

ФК5. Здатність самостійно виконувати політологічну науково-дослідну діяльність з використанням сучасних теорій, методів та інформаційно-комунікаційних технологій.

ФК6. Здатність адаптувати і узагальнювати результати сучасних досліджень за спеціальністю для вирішення наукових і практичних проблем.

ФК7. Здатність давати експертну оцінку результатам дослідницької діяльності за політологічними спеціалізаціями.

ФК8. Здатність до наукової комунікації в академічному середовищі та з широкими колами громадськості усно та письмово як українською, так і англійською мовами.

ФК9. Здатність планувати та організовувати реалізацію колективних політологічних дослідницьких проектів.

ФК10. Здатність визначати перспективні наукові проблеми в політології та окреслювати шляхи їх вирішення.

ФК11. Здатність синтезувати теоретичні знання (концепції, ідеї) з результатами міждисциплінарних досліджень на рівні отримання об’єктивно нових знань з конкретної проблеми в політології.

ФК12. Здатність інтерпретувати факти з визначенням власного концептуального ставлення до них.

ФК13. Здатність усвідомлювати роль та місце політичного процесу в Україні у світовому та загальноєвропейському цивілізаційному контексті.

ФК14. Здатність виконувати функції консультанта, рецензента, наукового керівника, наукового редактора за спеціальністю.

Програмні результати навчання (ПРН)ПРН-1. Знати основні концептуальні підходи до розуміння політики, права, держави; володіти методологічною базою для проведення якісних фахових політичних досліджень; демонструвати системний науковий світогляд та політичний кругозір.

ПРН-2. Критично оцінювати нові тенденції розвитку політологічних знань, їх потенціал та значення для сучасного державотворення.

ПРН-3. Самостійно формулювати робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які розширюватимуть і поглиблюватимуть стан наукових досліджень в сфері політики і права.

ПРН-4. Вміти формувати методологічну базу власного наукового дослідження, застосовуючи нові дослідницькі позиції.

ПРН-5. Формулювати переконливі аргументи на підтвердження наукових гіпотез, висновків, рекомендацій.

ПРН-6. Генерувати нові наукові ідеї щодо розуміння політики і права, визначення їх основних практичних проблем, шляхів їх усунення та підвищення їх позитивного впливу на державотворення.

ПРН-7. Володіти іноземною мовою на рівні, достатньому для читання і написання наукового тексту, що включає політологічну термінологію; для представлення доповідей та спілкування на національних і міжнародних наукових заходах.

ПРН-8. Використовувати новітні інформаційні та комунікаційні технології для отримання достовірної інформації про політичні процеси та інститути, що відбуваються в Україні та світі; для здійснення постійного моніторингу досліджуваних політичних явищ.

ПРН-9. Застосовувати отримані знання у науково- дослідній та експертній діяльності, в процесі консультування представників органів державної влади та місцевого самоврядування.

ПРН-10. Ініціювати, організовувати та проводити науково-практичні та політичні заходи; вміти визначати і залучати до таких заходів осіб, які є фахівцями в обраній тематиці; модерувати секційні засідання таких заходів.

ПРН-11. Дотримуватися етичних норм діяльності, прийнятих науковою та політологічною спільнотами, з урахуванням міжнародного досвіду спілкування; здійснювати особистісний вибір у морально-ціннісних ситуаціях, що виникають у професійній сфері діяльності.

ПРН-12. Бути здатними до постійного самовдосконалення і саморозвитку; усвідомлювати наслідки результатів наукової та політичної діяльності для держави та суспільства.

ПРН-13. Відповідати високому рівню самостійності, академічної автономності та професійної доброчесності.

ПРН-14. Бути здатними до подальшого навчання, безперервного розвитку та самовдосконалення у сфері політології.

7.    Ресурсне забезпечення реалізації програми
Особливості кадрового забезпеченняДля проведення навчання з оволодінням здобувачами освіти загально-науковими (філософськими) компетентностями та здобуття мовних компетентностей з іноземної мови залучаються провідні вчені Національної академії наук України, Центру гуманітарної освіти НАН України та Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України.

Якісний склад викладачів, що забезпечують освітній процес відповідає ліцензійними вимогам. Освітньо-наукові послуги майбутнім докторам філософії за спеціальністю 052 «Політологія» згідно з навчальним планом надають 8 викладачів – співробітників Інституту, серед яких: 6 докторів наук, професорів та два кандидата наук, старших наукових співробітників. Загальна кількість лекційних годин, за навчальним планом – 260 год. З них: 194 год. – забезпечується співробітниками Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України; а також, відповідно до Розпорядження Президії Національної академії наук України № 328 від 30.05.2016 р. – співробітниками Центру гуманітарної освіти НАН України (50 год.), співробітниками Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (16 год.).

Особливі характеристики матеріально-технічного забезпеченняІнститут має матеріально-технічну базу, яка дозволяє здійснювати навчально-науковий процес на сучасному та актуальному для гуманітаристики України рівні й відповідно до цього проводити підготовку та перепідготовку фахівців згідно з вимогами часу та потребами держави, наукових установ та вищих навчальних закладів. Також здобувачам надається доступ до всіх ресурсів наукового середовища Центру гуманітарної освіти НАН України, Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, зокрема: кабінетів для проведення аудиторних занять та комунікації; конференційних залів із обладнанням для дистанційного навчання та наукових заходів.

Відповідно до Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (індексний номер витягу 1002245742) Інституту надано право оперативного управління нерухомим майном – адміністративним будинком в Печерському районі м. Києва за адресою вул. Генерала Алмазова, 8. Адміністративна будівля Інституту об’єднує адміністративні, наукові та навчальні приміщення, її загальна площа становить 5969,5 кв. м., у т.ч.:

а) навчальна площа – 847,9 кв. м., включаючи:

• приміщення для аудиторних занять аспірантів – 367,7 кв. м (к.202 (зала засідань Вченої ради) – 135,8 кв.м., к. 300– 231,9 кв.м.);

• комп‘ютерна лабораторія – к. 203 – 28,4 кв. м.;

• приміщення бібліотеки 436,4 кв.м. (у тому числі читальний зал – 35,8 кв.м.);

• обслуговуючі/службові приміщення – 15,4 – (к. 210 – 15,4 кв.м.);

б) приміщення для науково-педагогічних працівників – 96,6  (к. 203 – 28,4 кв.м., к. 208 – 16,5 кв.м., к. 215 – 17,5 кв.м. , к. 313 – 17,4 кв.м., к. 212 – 16,8 кв.м.);

в) робочі кабінети науковців, службові приміщення, господарські приміщення для забезпечення здійснення наукової діяльності – 1671,8 кв.м.

Всі освітні потреби здобувачів повною мірою забезпечені необхідними приміщеннями,  обладнанням та іншими необхідними ресурсами.

Особливі характеристики інформаційного та навчально-методичного забезпеченняІнформаційно-методичним забезпеченням діяльності аспірантури займається відділ аспірантури. Крім цього, в Інституті функціонує бібліотека з читальним залом на 7 роздільних (відповідно до вимог дотримання дистанції) посадкових місць. Загальний бібліотечний фонд становить понад 110 000 примірників наукової літератури та періодичних видань.

Інститут має сучасну наукову базу, яка дозволяє проводити навчальний процес на високому рівні науково-методичному рівні. Враховуючи впровадження в навчальний процес аспірантури новітніх технологій, на заняттях передбачено використання сучасних мультимедійних систем. Також постійно проводиться робота з удосконалення і модернізації комп’ютерної бази та програмного забезпечення.

Науково-педагогічні працівники та аспіранти мають безоплатний доступ до глобальної мережі Інтернет, наукометричних баз Національної бібліотеки ім. Вернадського, систем SCOPUS та Web of Science, інформаційно-аналітичної системи «ЛІГА», систем антиплагіату, бібліотечної системи тощо.

8.    Академічна мобільність
Національна кредитна мобільністьНаціональна кредитна мобільність здійснюється відповідно до Угод про співробітництво з академічними інституціями НАНУ та ЗВО.
Міжнародна кредитна мобільністьІнститут має договори про співпрацю та співробітництво з Польською академією наук та мистецтв, науковими та архівними установами Казахстану, науковими та освітніми закладами Франції, Італії, США тощо.

Також в Інституті розвинута та мотиваційно заохочується індивідуальна академічна мобільність.

Навчання іноземних здобувачів вищої освітиУ положеннях про організацію освітнього процесу прописані основні засади навчання іноземців.

 

ІІ. Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна послідовність

 

 • Перелік компонентів ОНП
  кред.лекцсемінсамосформа

контроль

Цикл загальної підготовки
оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями (6)
1.Філософія науки та культури*6506466іспит
здобуття мовних компетентностей (8)
2.Іноземна мова**816224іспит
набуття універсальних навичок дослідника (6)
3.Методологія наукових досліджень63030120іспит
Цикл професійної підготовки
здобуття глибинних знань із спеціальності (20)
обов’язкові дисципліни
4.Теорія і практика політичного процесу4322860іспит
5.Політичні ідеології і політична культура3202050іспит
6.Історія політичних вчень ХІХ – початку ХХІ ст.3161460іспит
дисципліни за вибором***
7.Політична система суспільства3221850залік
8.Політична конфліктологія3161460залік
9.Етнополітологія3202050залік
10.Політична міфологія2161430залік
11.Політичні комунікації2161430залік
12.Етносоціальний склад сучасного українського суспільства16420залік
Загальний обсяг вибіркових компонентів:10-12
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ40

 

* та ** ОК 1, ОК2 – у рамках реалізації академічної мобільності забезпечуються науковими установами НАНУ та/або закладами вищої освіти; *** аспірант обирає дисципліни мінімальною кількістю кредитів ЄКТС – 10 з циклу «Вибіркові компоненти».

 

 

 • Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми

 

 

 

ІІІ. Наукова складова

1 рік навчання – вибір теми та визначення основних параметрів дисертаційного дослідження. Ознайомлення з літературою з даної тематики. Визначення проблеми та завдань дослідження. Розробка плану дисертації. Виступ з обґрунтуванням теми дисертаційного дослідження на засіданні відділу і Вченої ради Інституту та її затвердження. Збір теоретичного матеріалу дослідження. Визначення методології теоретичного дослідження. Підготовка проекту першого розділу дисертації, присвяченого осмисленню проблеми та стану її дослідження українською та зарубіжною наукою. Апробація наукових досліджень на наукових конференціях, семінарах. Підготовка наукових статей.

2 рік навчання – вивчення наукової літератури за темою дослідження, визначення основних теоретичних понять. Компаративне дослідження, аналіз норм українського та зарубіжного законодавства, які регулюють діяльність певного політичного інституту. Підготовка другого розділу дисертації та обговорення його на засіданні відділу. Апробація результатів наукового дослідження на наукових конференціях, семінарах, круглих столах. Підготовка та друк наукових статей у фахових виданнях.

3 рік навчання – формування аспірантом власного підходу до теоретичного та практичного розв’язання проблем, що стосуються предмета дослідження. Підготовка третього розділу дисертації та обговорення його на засіданні відділу. Апробація результатів наукового дослідження на наукових конференціях, семінарах та круглих столах. Підготовка та друк наукових статей у фахових виданнях.

4 рік дослідження – узгодження розділів дисертації, формування положень наукової новизни. Підготовка вступу і висновків дисертації. Підготовка тексту проекту дисертаційної роботи. Апробація результатів дисертаційного дослідження на наукових заходах. Упровадження результатів дослідження в практику. Проходження попереднього захисту дисертації на засіданні відділу (фаховому семінарі). Доопрацювання та підготовка дисертації до захисту. Підготовка в аспірантурі завершується наданням висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дослідження.

Щороку аспірант звітує про хід виконання індивідуального плану наукової роботи на засіданні відповідного наукового відділу, результати атестації затверджуються Вченою радою Інституту.

Науково-дослідна робота аспіранта виконується під керівництвом наукового керівника, який має право коригувати хід дослідження, несе відповідальність за підготовку здобувача ступеня доктора філософії в галузі політології, своєчасну реалізацію ним етапів дисертаційного дослідження та його якість.

 

 1. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація проводиться на основі аналізу успішності виконання аспірантом відповідної освітньо-наукової програми, оцінювання якості вирішення здобувачем ступеня «доктор філософії» задач, що передбачені ліцензійними вимогами та рівнем сформованості компетентностей відповідно до освітньо-наукової програми «Політологія» у формі складання іспитів та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

 

 1. Забезпечення якості вищої освіти

Метою системи забезпечення якості вищої освіти є створення та підтримка умов для якісної підготовки конкурентоспроможних на ринку праці, висококваліфікованих фахівців третього освітньо-наукового рівня, які здатні до ефективної професійної діяльності й готові до постійного професійного зростання, соціальної і професійної мобільності.

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти складається з процедур і заходів, які передбачають:

 • щорічний моніторинг якості вищої освіти та періодичний перегляд освітньо-наукових програм;
 • політику та процедури забезпечення якості освіти, розподіл повноважень щодо забезпечення якості між усіма учасниками освітнього процесу;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднення критеріїв, правил та процедур оцінювання здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми, в т. ч. про програми навчальних дисциплін шляхом оприлюднення інформації на сайті інституту.

 

 

VІ. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми

 ОК1ОК2ОК3ОК4ОК5ОК6ВК1ВК2ВК3ВК4ВК5ВК6
ІК************
ЗК1****
ЗК2**
ЗК3**
ЗК4**
ЗК5***
ЗК6*******
ЗК7**********
ФК1****
ФК2***
ФК3*****
ФК4****
ФК5***
ФК6***
ФК7***
ФК8*******
ФК9***
ФК10***
ФК11****
ФК12*****
ФК13********
ФК14****

 

 

VІІ. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньо-наукової програми

 

 ОК

1

ОК

2

ОК

3

ОК

4

ОК

5

ОК

6

ВК

1

ВК

2

ВК

3

ВК

4

ВК

5

ВК

6

ПРН1************
ПРН2*******
ПРН3****
ПРН4****
ПРН5**********
ПРН6****
ПРН7**
ПРН8***
ПРН9****
ПРН10**
ПРН11***
ПРН12****
ПРН13****
ПРН14**