Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт

Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт

Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт. – К.: Світогляд, 2004. – 722 с.
ISBN 966-95360-4-3

У монографії представлені результати дослідження етнічних протиріч і конфліктів в Україні, природа, зміст та динаміка яких зумовлені спадщиною комуністичної системи, специфікою розвитку етнодемографічної та етносоціальної структури українського су­спільства, особливостями вітчизняної економіки і політики, куль­тури і суспільної свідомості та психології, геополітичних і цивілізаційних викликів сучасності, активізацією етнічних спільнот у де­монструванні та обстоюванні своїх інтересів у процесі та після здо­буття Україною незалежності. Обґрунтовуються теоретико-методологічні засади дослідження теми, формулюються рекомендації щодо шляхів і механізмів розв'язання етнічних протиріч, запобі­гання їх переростанню у відкриті конфлікти та врегулювання кон­фліктних ситуацій. Розрахована на науковців, аспірантів, студентів гуманітарних спеціальностей, політиків, громадських діячів, актив етнічних гро­мад.

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Сучасні концепції протиріч і конфліктів як суспільних явищ

1.2. Специфіка етнічної конфліктності в науковому вимірі

1.3. Теоретико-методологічні параметри та джерела дослідження етнічних протиріч і конфліктів в Україні

Розділ 2. КОНФЛІКТОГЕННІ НАСЛІДКИ РАДЯНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

2.1. Чинники і тенденції змін в етнічній структурі населення

2.2. Етнічні особливості соціально-професійної стратифікації

2.3. Специфіка етнокультурної ідентичності

2.4. Проблема депортованих за національною ознакою

2.5. Суспільні статуси етнічних спільнот

Розділ 3. ПРИРОДА, ЗМІСТ ТА ДИНАМІКА ЕТНІЧНИХ ПРОТИРІЧ І КОНФЛІКТІВ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

3.1. Причинно-факторні зв’язки

3.2. Соціально-економічні аспекти

3.3. Політичний вимір

3.4. Ціннісний та психологічний контексти

3.5. Зовнішньополітичні впливи   

Розділ 4. РЕГУЛЯТОРИ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

4.1. Правові засади реалізації етнонаціональних інтересів

4.2. Інституції державного етнополітичного менеджменту       

4.3. Громадські організації етнічних спільнот

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

CONTENTS