Наукові записки 42, 2008

Наукові записки 42, 2008

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 42. (підсерія "Курасівські читання") – 292с.
ISBN 978-966-02-5021-5

Вийшов друком номер 42 "Наукових записок Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України".

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова

Михальченко М.І. Чи подолала Україна роздоріжжя раціонального вибору?

Дергачов О.П. Проміжні результати державного будівництва.

Томенко М.В. Концептуалізація ризиків сучасного конституційного процесу в Україні.

Древаль Ю.Д. Теорія конфліктів і організація роботи парламентів.

Кононенко С.В. Політичний ризик і тоталітарний комфорт.

Мироненко П.В. Методологічні основи політичної стратегії і тактики як системи засобів подолання політичної нестабільності.

Ковалевський В.О. Політичні ризики функціонування архетипів інформаційних інтеракцій.

Опанасюк В. В. Революція як форма політичного конфлікту.

Руденко О.М. Соціальні конфлікти як механізм забезпечення суспільної стабільності.

Розумюк В.М. Ідеологічний конфлікт у суспільстві: марксистська інтерпретація.

Андрєєва О.М. Національна ідентичність як фактор соціального ризику в Україні.

Борозенець Т.А. Світоглядний вимір релігійної конфліктності.

Перевезій В.O. Міжправославний конфлікт як фактор політичного ризику в сучасній Україні.

Гуцало М.Г. Конфліктний потенціал міграційних процесів як чинник зростання терористичної загрози.

Соколов В.Н., Шагли В.А. Оппозиция и конфликты: приемлемое и недопустимое (еще раз о политической ответственности).

Когут П.В. Обмеження персоніфікованої сутності як першооснова політико-владного конфлікту.

Кучеренко І.М. Політичні ризики 2004 року.

Черінько І.П. Загострення політичного конфлікту навколо зовнішньополітичної орієнтації України.

Кохан Г. Політична корупція як наслідок конфлікту між державою та суспільством.

Погребинська І.М. Стратегія консоціації — громадянський вибір етнічного націоналізму на початковому етапі державотворення. Case Study.

Беззуб’як М.Й. Націоналізм і політичні ризики.

Білошицький С.В. Піднесення ролі транснаціональних еліт та наслідки цього процесу для ствердження ліберально-демократичної ідеї представництва.

Медвідь Ф.М. Історія і теорія становлення системи національних інтересів України: правові колізії.

Опанасенко О.І. Проблема повернення культурних цінностей (Україна — Німеччина).

Корнієвський О.А. Недержавна система забезпечення національної безпеки держави: концептуальні засади.

Латигіна Н.А. Сучасні тенденції розвитку демократії у світовому політичному просторі.

Бойко-Бойчук Л. Тематика інноваційних досліджень сучасної України.

Анупрієнко О.Л. Жінка-керівник у державному управлінні: подолання гендерних стереотипів суспільства.

Яворська Г.М. До проблеми формування європейської ідентичності в Україні

Кальян С.Є. Українське єврейство: нашарування ідентичностей