Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: [Монографія] / За ред. проф. Ф.М. Рудича.

Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: [Монографія] / За ред. проф. Ф.М. Рудича.

Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: [Монографія] / За ред. проф. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 456 с.
ISBN 978-966-02-6212-6

На основі широкого масиву вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, аналізу сучасних політичних реалій розглядається одна з важливих проблем політології – проблема політичного режиму і народовладдя. Розкрито методологічний контекст заявленої проблематики, схарактеризовано класифікації форм правління, особливості політичного режиму як владного порядку. Обґрунтовано теоретичні основи і тенденції становлення в Україні демократії. Показано провідні ознаки політичних режимів у Росії, країнах Центральної Азії, Закавказзя, Балтії, Центрально-Східної та Західної Європи.

ЗМІСТ

Слово до читача

Передмова

Розділ I. Політичний режим і народовладдя: методологічний контекст

 1. Визначення і класифікація політичних режимів. Класичні і сучасні моделі народовладдя
 2. Політичний режим в Україні: тенденції формування

Розділ II. Політичні режими і форми правління

 1. Визначення і класифікація форм правління
 2. Класичні форми правління: абсолютна монархія, президентська республіка, парламентська республіка
 3. Політичний режим Франції: еволюція та сучасні особливості

Розділ III. Політичний режим як владний порядок

 1. Місце і роль адміністративно-політичної еліти в діяльності політичного режиму
 2. Політичний режим і політичний лідер
 3. Взаємодія влади та бізнесу в умовах різних політичних режимів

Розділ IV. Політичний режим і становлення демократії в Україні

 1. Народовладдя як теоретична основа державного державотворення. Актуалізація проблеми народовладдя
 2. Концептуальні проблеми народовладдя
 3. Представництво як правова форма народовладдя
 4. Тенденції розвитку правової держави і громадянського суспільства в Україні

Розділ V. Політичний режим і народовладдя в країнах на пострадянському просторі

 1. Політичний режим сучасної Росії
 2. Політичні режими країн Центральної Азії: від авторитаризму до демократії
 3. Політичні режими Закавказзя
 4. Країни Балтії

Розділ VI. Режимна трансформація в країнах Центрально-Східної Європи

 1. Лібералізація авторитарного режиму та інституціалізація Демократії у Польщі, Чехії та Словаччині
 2. Форми реалізації народовладдя та суперечності процесі Консолідації демократії у Польщі, Чехії та Словаччині …
 3. Політичний режим Угорщини
 4. Режим парламентської демократії в Республіці Болгарія
 5. Успіхи та труднощі Румунії на шляху трансформації тоталітарного політичного режиму в демократичний

Розділ VII. Політичні режими і форми державного устрою в країнах Західної Європи

 1. Політичні режими і форми державного устрою у державах розвинутої демократії (на прикладі Західної Європи)
 2. Парламентська монархія як різновид політичного режиму (переважно на прикладі Великої Британії)

Післямова

Відомості про авторів