Православ’я – цивілізаційний стрижень слов’янського світу

Православ’я – цивілізаційний стрижень слов’янського світу

Православ’я – цивілізаційний стрижень слов’янського світу: Зб. наук. праць / Ред. колегія: П.П. Толочко (головний редактор), О.П. Моця (відповідальний редактор) та ін. – К.: Фенікс, 2011. – 288 с., іл.
ISBN 978-966-651-924-8

В основу цього збірника наукових працю лягли матеріали конференції, що була проведена в Києві в червні 2011 р. В книгу увійшли роботи науковців з України, Росії, Сербії та Молдови – істориків, археологів, філософів, філологів, богословів, присвячені актуальним питанням історії та сучасного стану православ’я в слов’янському світі, а також проблемам збереження та використання православ’я в слов’янському світі, а також проблемам збереження та використання православної матеріальної спадщини.Книга розрахована на науковців та всіх небайдужих до історії Православної церкви.

ЗМІСТ

Вступне слово
Толочко П.П.
Проблеми українського православ’я

Толочко П.П.
Православная Церковь и государство в Киевской Руси

Архиепископ Антоний (Паканич)
Православное богословское образование в Европе: единство в многообразии

Єленський В.Є.
Релігійність українського суспільства: головні тенденції змін

Калезич Дімітріє
Слов’янський світ у сфері візантійської духовності

Ивакин Г.Ю.
Наступающий псевдоюбилей Софии Киевской

Ластовський В.В.
Суспільство, церква і держава: конфлікт, конкуренція і взаємодія у пам’яткоохоронній справі

Филипович Л.О.
Глобалізація релігійного життя та перспективи конфесійного розвитку в Україні

Павленко Ю.В.
Православие и славянский мир

АРХЕОЛОГІЯ ТА АРХІТЕКТУРА: ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ

Ивакин Г.Ю.
Церковь Богородицы Десятинной на Старокиевской горе: проблемы исследований и сохранения

Громова М.Е.
Охорона та збереження християнської культурної спадщини в Україні на сучасному етапі

Майко В.В., Юрочкин В.Ю.
Пещерные монастыри Крыма: памятники или реликвии?

Монич Александр, протодиакон
Церковно-археологические исследования Мукачевского монастрыря

Колибенко О.В.
Давньоруські храми Переяслова

Черненко О.Є.
Архітектурний ансамбль Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря

Крайня О.О.
Монастирські кладовища як історико-культурна пам’ятка (на прикладі Києво-Флорівського монастиря

Крайня О.О.
Монастирські кладовища як історико-культурна пам’ятка (на прикладі Києво-Флорівського монастиря)

Крайній К.К.
Проблеми збереження і використання православної матеріальної спадщини в Київській митрополії ХІХ ст..

Гладкая М.С.
Восточнохристианские идеи в программном памятнике Владимиро-Суздальского княжества – Дмитриевском соборе

Кравченко О.Ю.
Історія вивчення монастирів північного Заходу Слобожанщини

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ ТА СЛОВ’ЯНСЬКОМУ СВІТІ, ЙОГО ВПЛИВ НА ПОДІЇ СЬОГОДЕННЯ

Ричка В.М.
Аскольдове хрещення Русі: поміж історією та міфологією

Костромин Константин, священик
Церковный раскол ХІ века на Руси и романское искусство

Прокоп’юк О.Б.
Популярні християнські культи в Київській митрополії за реєстром 1780-1783 рр. храмів

Гейда О.С.
Чернігівська єпархія – сторінки минулого на тлі сучасності

Горєлов М.Є.
«Релігія і церква в історії України» В.Липинського

Лысенко А.Е.
Социальная миссия христианства в годы военного лихолетья

Веденеєв Д.В.
Релігійна ситуація в Україні в період Великої Вітчизняної війни та діяльність радянських органів державної безпеки по лінії Православної Церкви

Маначинський А.Я.
Брестская уния – инструмент для смены цивилизационных основ восточного славянства

Рудяков П.М.
Релігійний фактор у подіях Балканської кризи (1991-2011 рр.)

Яровий О.С.
Проблема відповідальності людини перед Богом у повісті М.Гоголя «Страшна помста»

Дымченко Н.В.
История православия Приднестровья и славяно-христианские духовные ценности края

Матвеев В.И.
К вопросу об этнорелигиозной соборности славянского мира: модели и пути интеграции

Дудчак А.В.
Религия как ресурс и объект «демократической войны». Православие как последний бастион единства братских народов

Рудницкий Б.А.
Религия как фактор политического процеса

ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ І СЛОВ’ЯНСЬКОМУ СВІТІ В ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Пузович Владислав
Русские эмигранты – преподаватели на Православном богословском факультете в Белграде (1920-1940)

Мартишин Діонісій, протоієрей
Пошуки духовного вектора суспільного розвитку пострадянських країн: постановка проблеми

Сторчевой С.В.
Воссоединение униатов Западной Украины – малоизвестные страницы истории

Данилець Ю.В.
Окремі аспекти діяльності єпископа Дамаскина (Грданички) на Підкарпатській Русі (1931-1938 рр.)

Коваленко В.П., Луценко Р.М.
Свято-Миколаївський Пустинно-Рихлівський монастир: проблеми відродження

Сенченко Н.Н.
К вопросу о проблеме экуменизма в Украине

Опалько Ю.В.
Православие в глобальном социокультурном контексте: взгляды Каллиста (Уэра Тимоти), митрополита Диоклийского, на духовную борьбу в современном мире