Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї. № 12.

Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї. № 12.

Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї. – К., 2008. – Вип. 12. – 80 с.
ISBN 978-966-8878-08-04
ISSN 1810-5270

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

М. Михальченко

УКРАЇНА ПОЛІТИЧНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ: СПРОБА ПОДОЛАННЯ ПОЛІТИЧНОГО РОЗКОЛУ

В. Ткаченко

ІРОНІЯ ІСТОРІЇ АБО «МОНУМЕНТАЛЬНІ» КОЛІЗІЇ СЬОГОДЕННЯ

Е. Афонін, О. Крюков

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ В ПЕРЕХІДНИХ СУСПІЛЬСТВАХ (ДЕЯКІ ПІДСУМКИ 2007 Р.)

В. Базів

ВИКЛИКИ 2007 РОКУ: УПРАВЛІННЯ КРИЗОЮ ЧИ КРИЗА УПРАВЛІННЯ

О. Траверсе

УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТИКУМ 2007-2008: ОЧІКУВАННЯ ЗМІН

Л. Тупчієнко

У ПІДСУМКУ: НЕВДАЧІ ЧИ ПОМИЛКА?

В. Тертичка

ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

А. Сіленко

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

Л. Бунецький

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ОСНОВ СИСТЕМИ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН ТА ВЛАДИ В ТРАНЗИТНИХ ДЕРЖАВАХ / НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ/

І. Рейтерович

РОЛЬ БІЗНЕС-ЕЛІТИ У ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ В ДЕРЖАВАХ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ

Е. Афонін, О. Радченко

ДВОПАРТІЙНА СИСТЕМА ЯК ПОЛІТИЧНИЙ РИЗИК ДЛЯ УКРАЇНИ

К. Меркотан

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ БАГАТОПАРТІЙНОСТІ

М. Гутор

ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ КРАЙОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УХДП, ХДПУ (1990-2007 РР.)

В. Васютинський

МАСОВА ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ: «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» І ЩЕ НА НАСТАВ?

О. Ліщинська

ПРОТИРІЧЧЯ МІЖ ПОЛІТИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ ТА СУЧАСНИСИ ПОЛІТИЧНИМИ РЕАЛІЯМИ

В. Бебик

ТИСЯЧОЛІТНЯ УКРАЇНА: ДІАСПОРИ ЕНЕЇДИ

С. Дмитренко ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ЩОДО ПОЛІТИЗАЦІЇ ЕТНОСОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Н. Медведчук

КРИТЕРІЇ ТА ВАРІАНТИ КЛАСИФІКАЦІЇ МОДЕЛЕЙ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ

В. Зливков

КРИЗА ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ІСТЕБЛІШМЕНТУ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Л. Левченко

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ

О. Карчевська

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Л. Кочубей

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

І. Горбатенко

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: НЕДОСЯЖНИЙ ІДЕАЛ ЧИ БЕЗПЕРЕВНИЙ ПОШУК ГАРМОНІЇ?

В. Нікітін

КОНСЕРВАТИЗМ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

В. Недбай

ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

М. Багмет, Ю. Палагнюк

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ МЕДІЯ-РЕФОРМ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ

О. Ємельяненко

ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД У СУЧАСНОМУ СВІТІ

О. Маліс

ІНТЕРНЕТ ЯК НОВИЙ  ПОЛІТИЧНИЙ ФЕНОМЕН

Ю. Шайгородський

ЕЛЕКТОРАЛЬНА РЕКЛАМА: РЕАЛІЇ І МІФИ

О. Євтушенко

ВІДТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ДЖЕРЕЛ

В. Кузьменко

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ В КОНТЕКСТІ «ОСНОВНОГО ЗАКОНУ ЧАСУ» В. ХЛЄБНІКОВА

О. Андрєєєва

ЧИ СТАЄ СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ БІЛЬШ ЕФЕКТИВНОЮ?

В. Шатун

Україна І РОСІЯ: ШЛЯХИ ДО НАТО

Є. Кіш

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ЗМІНИ ХАРАКТЕРУ КОРДОНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ

І. Черінько

ПРОБЛЕМА СМЕРТНОЇ КАРИ В КОНТЕКСТІ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ РАДИ ЄВРОПИ

В. Бортніков

ДЕМОКРАТІЯ УЧАСТІ ЯК СУСПІЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

М. Остапенко

ПОЛІТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ: АМЕРИКАНСЬКА МОДЕЛЬ

Н. Скоблик

«ДЕМОКРАТІЯ ТА ЇЇ КРИТИКИ» Р. ДАЛЯ ЯК ПОШУК НОВИХ ФОРМ КОНТРОЛЮ ГРОМАДСЬКОСТІ НАД ВЛАДОЮ

В. Галушко

ДЕРЖАВНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ