Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 10.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 10.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2007. – Вип. 10. – 488 с.
ISBN 966-8878-07-8
ISSN 1810-5270

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Ю. Левенець

ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: СИМВОЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ

А. Толстоухов

УКРАЇНСЬКА ДЕМОКРАТІЯ НА ТЕРЕЗАХ ІСТОРІЇ

Ф. Рудич

ПОЛІТИЧНА НАУКА ЧИ ПОЛІТОЛОГІЯ

М. Михальченко

СТРАЇ І СМІХ ЯК ФАКТОРИ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

В. Храмов

ЛОГІКА І МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА ЯК СУБ’ЄКТА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. Рубанов

ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ У ПОСТРАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

М. Миание

НОВАЯ ЕДИНАЯ ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА, ЕЕ ИДЕОЛОГИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ

А. Лузан

ПОЛІТИЧНА НАУКА І ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

С. Кононенко

ЛІБЕРАЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ: ІДЕОЛОГІЧНІ СТАНДАРТИ ТА ОБ’ЄКТИВНІ УМОВИ

Г. Зеленько

ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ФАЗ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ І СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ

М. Беззуб’як

ТРАДИЦІЇ ТА ЗАПОЗИЧЕННЯ В СУСПІЛЬНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇН

Є. Цокур

ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

А. Зубенко

СЕМІОТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

Ю. Шайгородський

ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІТИКИ І МІФУ: ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ

В. Ковалевський

ОПОСЕРЕДКОВУЮЧІ ЛАНКИ ПОЛІТИКО-ВЛАДНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ, СТАТУСНА ДИНАМІКА

Е. Щербенко

ТРАКТУВАННЯ НАЧАЛ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТОЛОГІЧНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

М. Цюрупа

ПРОБЛЕМА ІНСТИТУЮВАННЯ ВОЄННОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ В СТРУКТУРІ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ

Т. Бевз

«МИСТЕЦТВО БУТИ ПОЛІТИКОМ» У ДИСКУРСІ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

П. Кутуєв

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЙ: ТЕОРЕТИЗУВАННЯ Ш.ЕЙЗЕНШТАДТА В 1960-1970-Х РОКАХ

М. Гутор

РОЛЬ ПЕРШОЇ ХРИСТИЯНСЬКО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ГАЗЕТИ «ЗА ВІРУ І ВОЛЮ» (1990-1994 РР.) В УТВЕРДЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ ТА ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ ХРИСТИЯНСЬКО-ДЕМОКРАТИЧНОГО РУХУ

Розділ 2

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

А. Сіленко

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: ПОЗИТИВИ ТА РИЗИКИ

О. Логвиненко

ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ

В. Бушинський

НЕОБХІДНІ Й ДОСТАТНІ УМОВИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

В. Якушик

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПОРОЗУМІННЯ В УКРАЇНІ

В. Культетко

ПЕРЕХІДНЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ЗАКОНОМІРНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ

О. Новакова

ДЕМОКРАТИЧНЕ РЕФОРМУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Р. Балабан

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ В УКРАЇНІ

Ю. Сурмін

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АСПЕКТІ ДОСВІДУ ВИБОРІВ 2006 РОКУ

Н. Кононенко

ПОЛІТИЧНІ ЛІДЕРИ СУЧАСНОЇ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ, ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

В. Перевезій

ДО ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РЕСТИТУЦІЇ ЦЕРКОВНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЦЕРКОВНОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ

В. Бурдяк

НАЦІОНАЛІЗМ ЯК КОНФЛІКТОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

А. Шульгіна

ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ ЯК ФОРМА ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ПАРТІЙНОЇ УЧАСТІ В УКРАЇНІ

І. Кучеренко

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА ЕТИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ

О. Тупиця

ПРОФСПІЛКИ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Т. Василевська

СУСПІЛЬНИЙ НАГЛЯД ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Ф. Шандор, О. Коваль

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ НА ІНСТИТУТ ПОЛІТИКИ (СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ІНСТИТУТАМИ РЕЛІГІЇ, ДЕРЖАВИ ТА ПОЛІТИКИ)

М. Лукашевич, М. Бурмака

ЗЕМЛЯЦТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРУКТУРИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС

М. Кирюшко

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ВЧЕННЯ ІСЛАМУ В КОНТЕКСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ МУСУЛЬМАН В УКРАЇНІ

О. Павлов

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИЇ ТЕРИТОРІЙ

М. Токар

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЗАЦІЇ УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ У ХХ СТОЛІТТІ

Б. Слющинський

МІЖЕТИЧНА КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРИАЗОВ’Ї В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Розділ 3

МІЖНАРОДНІ ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ

В. Крушинський, В. Константинов

СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Ф. Барановський

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЄС ЯК ЧИННИК ЙОГО ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

А. Ключкович

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКО-УРЯДОВОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЧЧИНІ

В. Розумюк

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА «СЕРЕДНЬОЇ ДЕРЖАВИ» (НА ПРИКЛАДІ КАНАДИ)

Т. Ляшенко

ПОЛІТИЧНІ РЕФОРМИ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ

І. Черінько

ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ І МІСЦЯ ПАЛАТИ ЛОРДІВ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ДО РЕФОРМИ 1999 РОКУ