Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 11.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 11.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.. П. Могили, 2007. – Вип.11. – 328 с.

ЗМІСТ

М. Михальченко. В Україні ніколи не буде жити менше п’ятидесяти мільйонів жителів (замість передмови)

Розділ 1

ПРОБЛЕМИ ПОЛІТОЛОГІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖЖІ

Д. Дмітрієв. Становлення та організація опозиційного руху в Україні (кінець 80-х – початок 90-х років ХХ ст.)

Н. Колесніченко, І. Безкоровайна. Інститут омбудсмена в країнах світу: особливості взаємодії з органами державної влади

О. Копил. Роль сіоністсько-соціалістичної партії (ЦСП) у сіоністському русі півдня України в 1920-х роках

Ю. Котляр. Держава і суспільство: протистояння 20-30-х рр.. ХХст.

Ф. Левченко. Благотворні зв’язки польських новелістів та інтелектуалів з Україною

О. Простова. Визначення стану суспільних перетворень у сучасній Україні у вітчизняній та зарубіжній науковій політичній думці.

Н. Давидова. Політична діяльність наукової інтелігенції як засіб популяризації української мови в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.. ( до 1917р.)

М. Михальченко, П. Сліпець. Трансформаційний або модернізаційний шлях розвитку України: ризики і політико-правове забезпечення

О. Андреєва. Кризові тенденції національної ідентичності в Європі та їх непрямий вплив на національну ідентичність сучасної України

Н. Кононенко. Росія, Білорусь, Україна: політичне лідерство в умовах модернізації

Т. Ляшенко. Політична система сучасного Узбекистану

Б. Гагалюк. Основи тенденції розвитку партійної системи України в Умовах становлення парламентаризму

В. Гладенко. Особливості розгляду проблем євроатлантичної інтеграції України та функціонування НАТО в сучасних українських мас-медіа

Розділ 2

ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ ТА САМОВРЯДУВАННЯ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

В. Андріяш, О. Євтушенко. Місцеве самоврядування в політичній системі суспільства

В. Апанасевич. Про деякі питання запровадження системи управління якістю у місцевих органах виконавчої влади

В. Дерега. Політико-правові засади формування та розвитку системи соціального захисту в Україні

Г. Музиченко. Сучасне місцеве самоврядування в Україні стан наукової розробки та перспективи подальшого дослідження

В. Корицька. Використання досвіду Республіки Польща в ході сучасного реформування органів місцевого самоврядування в Україні

Розділ 3

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Ю. Шайгородський. Міфологічні коріння політичної ідеології

В. Курілло. Щодо типологізації політичних систем суспільства

Л. Левченко. Взаємозв’язок між свідомістю та без свідомим як фактори формування системи ціннісних орієнтацій особистостей

С. Наумкіна, І. Колесніченко. Основні концептуальні підходи до розуміння політичної харизми

Н. Новікова. Розвиток політичної культури молоді, як фактор демократизації сучасного українського суспільства

Б. Райковський. Науково-методологічні основи дослідження виборчого процесу

В. Шевченко. Ефективна система соціального обслуговування як запорука стабільної держави

К. Буян. Вплив етнонаціонального фактора на результати виборів

О. Пронченко. Роль засобів масової інформації у процесах демократизації влади

Розділ 4

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Ю. Седляр. Спільна європейська політика у галузі безпеки та оборони: етапи становлення та перспективи розвитку

О. Шевчук. Трансформація концептуального обґрунтування політичної стратегії США щодо КНР на рубежі 80-90 рр.

І. Черінько. Зовнішньополітична орієнтація України: реалії, перспективи

М. Рибачук, І. Рудик. Вариативные просодические особенности англоязычной проповеди

М. Багмет, Ю. Котляр. Підготовка до друку у видавництві МДГУ імені Петра Могили нових книг з серії «Україна: історія і сучасність»

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ