Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 14.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 14.

Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв, 2008. – Вип. 14. – 416 с.
ISBN 978-966-8878-10-7
ISSN 1810-5270

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1

ПРОБЛЕМА ПОЛІТОЛОГІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ ТА ЗАБУРІЖЖІ

М.Багмет, Л.Ляпіна

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Л.Кочубей

ТЕОРІЇ ЕЛІТ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

В.Ємельянов, Р. Чупрін

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ФОРМУВАННІ ПАРТІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В. Гавеля

СОЦІАЛЬНІ ПРІОРІТЕТИ ПЕРЕДБАЧЕННЯ І КОНСТРУКЦІЇ ВЛАСНОГО МАЙБУТНЬОГО ЛЮДИНИ

Я. Турчин

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ О. ЕЙХЕЛЬМАНА: ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Н.Гедікова

ПРАКТИКА ЛІБЕРАЛЬНОГО РЕФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ПЕРЕДУМОВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Г. Коваль

СУТНІСТЬ ПАРТРІОТИЗМУ ЯК ПОЛІТИЧНОГО ФЕНОМЕНУ

В. Лісовський

ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЗМІСТУ ПОЛІТИЧНОЇ ідентичності

Н. Колесніченко

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

О. Простова

ПРОЯВИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ПОЛІТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН

А. Шарова

ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС І ПОЛІТИЧНИЙ ТЕКСТ: МОЖЛИВОСТІ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ

М. Баришевська

СПІВВІДНОШЕННЯ ЛОБІЗМУ І КОРУПЦІЇ

О. Ковальова

«ІСТОРІЯ МАЛОЇ РОСІЇ» ТА «ІСТОРІЯ РУСІВ» ЯК ДВА ПОЛЮСИ ПОЛІТИЧНОГО ІДЕАЛУ УКРАЇНСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА

М. Костельнюк

ВІД ЛИЦАРЯ ДО ЧЕНЦЯ: ПОШУКИ ОСОБИСТОСТІ ПЕТРИ МОГИЛИ

О. Остапюк

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА ПРИКЛАДІ МИКОЛАЇВЩИНИ

О. Ємельянов

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ ФАХІВЦІВ У ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ

С. Копчак

ІНТЕРНЕТ ТА МОЛОДЬ: СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЧЕРЕЗ АКТИВНІСТЬ СПОЖИВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

О. Маліс

МОЛОДЬ ЯК КОРИСТУВАЧІ Й ТВОРЦІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

І. Ворчакова

ВИЗНАЧНА РОЛЬ Н.КОБРИНСЬКОЇ У ЗАРОДЖЕННІ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЖІНОЧОГО РУХУ В УКРАЇНІ

Розділ 2

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Г. Почепцов

ВЕЛИКІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ ТВОРЕННЯ

Ю. Шайгородський

МІФОТВОРЧІСТЬ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА ПОЛІТИЧНУ СВІДОМІСТЬ

О. Бойко

ПОЛІТИЧНІ МАНІПУЛЯТОРИ: СПРОБА ТИПОЛОГІЇ

О. Євтушенко, Т. Настич

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

О. Яцунська

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА В ПРЕСІ ЯК ЗАСІВ ВПЛИВУ НА ЕЛЕКТОРАТ

О. Шерман

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ

Є. Юрченко

ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІТИЧНОГО CRM

В. Недбай

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 197

В. Гулай

НАСИЛЛЯ ЯК САМОКРЕВНИЙ МЕХАНІЗМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ НА ВОЛИНІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

С. Шубін

ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ХОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ІНТЕГРАЦІЯ КРОС-ДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗНАНЬ З УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

К. Буян

ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ МАНІПУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНИМИ НАСТРОЯМИ

У. Яцишин

РОЛЬ ЦЕРКВИ У ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСАХ ЗАКАРПАТТЯ

М. Чікарькова

БОГОБОРЧА ОСОБИСТІСТЬ У СВІТЛІ БІБЛІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ МАГІЗМУ

С. Пономарьов

ПОНЯТТЯ АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНОГО МЕЙНСТРІМІНГУ І ЙОГО РОЛЬ У ТВОРЕННІ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

Розділ 3

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Ф. Рудич

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

С. Пронь

УКРАЇНА ТА ЯПОНІЯ: ЗОВНІЦНЬОПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ В ХХІ СТОЛІТТІ

В. Ханстантинов

ЄВРОАТЛАНТИЧНІ ПРАГНЕННЯ УКРАЇНИ І ПРОБЛЕМА ДОСЯГНЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ

Ю. Седляр

КОНТУРИ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ В ТЕОРЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ МІЖНАОРОДНО-ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

О. Шевчук

КОРЕЙСЬКА ПРОБЛЕМА В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ КНР

Ю. Тишкун

НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВНОЇ БЮРОКРАТІЇ: ДОСВІД США

А. Гриськова

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ

Т. Сарсакова

ЗАРОДЖЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РИМСЬКОГО КЛУБУ

Розділ 4

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

М. Багмет, Ю. Палагнюк

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗМІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

В. Шатун

СТАН І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

О. Лазарєв

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО РИНКУ

С. Верба

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Т. Личко

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

М. Мінц

УПРАВЛІННЯ НАРОДНИМИ ШКОЛАМИ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У ХІХ СТ

А. Сухорукова

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

В. Корицька

АДМІНІСТРАНИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА: АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОГО ЗАКОНОПРОЕКТУ

Н. Богданова

БЮРОКРАТИЧНИЙ АПАРАТ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

С. Матяж

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МЕЦЕНАТСТВА В УКРАЇНІ

С. Асланов

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ

С. Тимофєєв

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

В. Явір

СПАЛАХ ІСТОРИЧНОЇ КСЕНОФОБІЇ В УКРАЇНІ: ВІД ПОЛІТИКИ ДО СУСПІЛЬНОГО ПРОТИСТОЯННЯ

В. Татаренко

РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ ЯК ОСНОВА ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Т. Донченко

ЗАЛЕЖНІСТЬ ДЕМОКРАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕФЕРЕНДУМУ ВІД ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ