Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 16.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 16.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ, Миколаїв: Вид-во. «Український центр політичного менеджменту», 2009 – Вип. 16. – 452 с.
ISBN 978-966-8878-15-2
ISSN 1810-5270

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Розділ  1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТОЛОГІЇ

Ф.Рудич

ПОЛІТИЧНИЙ КЛАС В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

А.Колісніченко

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

В.Гагеля

СОЗНАНИЕ СВОБОДЫ И СОЗНАНИЕ ЦЕЛИ В СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ УСТРЕМЛЕНИЯХ ЧЕЛОВЕКА

О.Бобіна

АКТУАЛЬНІСТЬ РЕВОЛЮЦІЙ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

В.Ханстантинов

ПОЛІТИЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ЗГОДИ

І.Шешенова, Д.Локтіонова

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТОРАТ»

Ю. Шайгородський

ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНИЙ МІФ»

Н.Богданова

ПРОФЕСІЙНІ УПРАВЛІНСЬКІ КАДРИ ТА ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА НА ШЛЯХУ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

Л.Горчаков

АНАЛІЗ ВІЙСЬКОВО-СТРАТЕГІЧНИХ АСПЕКТІВ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Д.Сергатюк

ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ І ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ

В.Татаренко

СУДОВА РЕФОРМА: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

В.Татаренко

СУДОВА РЕФОРМА: ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

Ю.Рябой

ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ

О.Простова

УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІТИКО-ДІЛОВИХ ЦИКЛІВ

Ю.Ташкова

ЕВОЛЮЦІЯ КОМУНІСТИНОЇ ІДЕЇ

А.Коваль

ВИТОКИ І РОЗВИТОК ПАЦИФІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ф.Левченко

ПОЛІТИЧНА КЛАСИКА ПРЕТЕНДЕНТА НА ЛІТЕРАТУРНОГО НОБЕЛЯ ДОКТОРА ФРАНКА

Є.Магда, Р.Рукомеда

НЕОЄВРАЗІЙСТВО ТА АТЛАНТИЗМ: КОНКУРЕНЦІЯ ІДЕОЛОГІЙ

С.Бульбенюк

СПЕЦИФІКА ЗДІЙСНЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЦАРИНІ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Розділ  2. ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

М.Багамет, Л.Ляпіна

РОЛЬ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ У ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

І.Черленяк

ОПТИМІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД

І.Зварич

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ

Л.Кочубей

КОНФЛІКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ  В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

О.Бойко

ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

В.Ярошенко

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

В.Курілло

КОНФІДЕНЦІЙНИЙ ПАРТІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ЛАТЕНТНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Х.Голинська

ЗАХІДНА ПОЛІТОЛОГІЯ ПРО ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОАЛІЦІЙНИХ УРЯДІВ

Л.Левченко

КОНФОРМНА ПОВЕДІНКА ОСОБИСТОСТІ ЯК РЕАКЦІЯ НА ГРУПОВИЙ ТИСК

І.Хоржевська

ОСОБИСТІ ЗМІНИ ФАХІВЦЯ ЯК НАСЛІДОК ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ

О.Андрєєва

ПРОБЛЕМА «НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ» В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ СУВЕРЕННОЇ ДЕРЖАВИ

О.Євтушенко

ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

В.Лісовський

ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Г.Коваль Д.Боровський

ПАТРІОТИЗМ В ПОЛІТИЧНІЙ КУЛЬТУРІ МОЛОДІ

В.Лісовський

ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Н.Шеременко

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

О.Дубас

РОЛЬ МАС-МЕДІА У ФОРМУВАННІ ЦІННІСНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

В.Шатун

МОНІТОРІНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

В.Головата

ВПЛИВ ТРАДИЦІЙ НА РОЗБУДОВУ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ ЄС

Н.Седнєва

МОВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Т.Личко

РЕФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З СТРУКТУРАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В.Недбай

ІНТЕРНЕТ ЯК НОВА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇЇ

М.Медведчук

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КАНДИДАТА ПІД ЧАС ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ

О.Остапюк

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У ПОЛІТИЧНІЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ

М.Кербаль

УЧАСТЬ МОЛОДІ У ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСАХ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

А.Соловйова

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ «НЕТРАДИЦІЙНОГО» ПОЛІТИЧНОГО НАСИЛЛЛЯ В КОНТЕКСТІ ПІДКОРЕННЯ ОСОБИ ВЛАДНОМУ ВПЛИВУ

Ю.Шульгін

СЕРЕДНІЙ КЛАС ЯК СОЦІАЛЬНА ОСНОВА ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ

Розділ  3. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

G.Stoakes

INTERNATIONAL STRATEGY OF UNIVERSITY COLLEGE PLYMOUTH ST MARK AND ST JOHN (MARJON)

N.Babkova

PARTICIPATION IN ECCHANGE PROGRAMS AS THE INDICATOR OF STUDENTS’ PROFESSIONAL SKILLS FORMATION

С.Джердж

ОРГАНІЗАЦІІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПИТАНЬ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В РЕГІОНАХ

G.P.E.Walzenbach

EUROPEAN GOVERNANCE AND TRANSFORMATION IN UKRAINE

С.Юрченко

ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1945 ГОДА: ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ В ПЕРЕГОВОРАХ СТАЛИНА, РУЗВЕЛЬТА И ЧЕРЧИЛЯ

О.Шевчук

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ ПОСТБІПОЛЯРНОСТІ

Ю.Седляр

ІНСТРУМЕНТИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У КОНТЕКСТІ СИСТЕМНИХ ЗМІН МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

О.Камінська

ЕВОЛЮЦІЯ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ НІМЕЧЧИНИ В 90 – Х РОКАХ ХХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Т.Богданова

«БОЛІВАРІАНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ АМЕРИКИ» ТА ЇЇ МІСЦЕ У ПРОЦЕСАХ АМЕРИКАНСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

А.Мазіна

ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В КРАЇНАХ БАЛТІЇ

Ю.Палагнюк

НАЦІОНАЛІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДІА-РИНКУ УКРАЇНИ У ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

І.Черінько

РОЗШИРЕННЯ ЗАМІСТЬ ПОГЛИБЛЕННЯ: ПОЛІТИКА УРЯДУ НОВИХ ЛЕЙБОРИСТІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЩОЩО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

С.Пономарьов

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ: ВИБІР АДЕКВАТНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Т.Вісленкова

ІСПАНСЬКИЙЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ю.Подаєнко

ФОРМУВАННЯ КОСМОПОЛІТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОЛОДІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

І.Ворчакова

РІВЕНЬ УЧАСТІ ЖІНОК В СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СКАНДІНАВСЬКИХ КРАЇН

ХАРТІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ «АКАДЕМІЧНІ СВОБОДИ, УНІВЕРСИТЕТСЬКА АВТОНОМІЯ ТА ОСВІТА»

РАМКИ ПРІОРІТЕТНИХ ДІЙ «ВТІЛЕННЯ В ЖИТТЯ ХАРТІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ»