Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 17.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 17.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К.: Вид-во "Український центр політичного менеджменту", 2009. – Вип. 17. – 364 с.

Збірник сформований на основі доповідей і виступів на Другому конгресі політологів України, який проходив у Києві 22 травня 2009 р. і присвячувався проблемам специфіки та перспективам трансформації влади в сучасній Україні.

ЗМІСТ

Передмова

Привітання учасників Конгресу від прем’єр-міністра України Ю.В. Тимошенко

Вступне слово віце-президента НАН України академіка В.М. Геєця

Ю.А. Левенець

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

М.В. Томенко

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В ОЦІНКАХ СУСПІЛЬСТВА, ЕКСПЕРТІВ І ПОЛІТИКІВ

В.О. Котигоренко

КОНФЛІКТОГЕННІ ЗОНИ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

М.І. Михальченко

СУСПІЛЬНА СВІДОМІСТЬ І РЕФОРМІСТСЬКА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

А.М. Круглашов

ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

М.С. Кармазіна

ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ: ОГЛЯД МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ

А.В. Толстоухов

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

О. Андрєєва

МЕТОДОЛОГІЧНА І ПРОГНОЗНА РОЛЬ КОНЦЕПТА “ЦИВІЛІЗАЦІЯ” В ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ

О.П. Дергачов

УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЛАДИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ

О.С.Токовенко

ПОЛІТИЧНА РЕФОРМА В  СУЧАСНІЙ  УКРАЇНІ: СПРОБА РАЦІОНАЛЬНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ

А.С. Романюк, В.П. Мельник

ІНСТИТУТ КОҐАБІТАЦІЇ ТА ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

О.Ю. Бульба, М.В. Цюрупа

ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ ЯК КРАЇНІ “МОЛОДОЇ ДЕМОКРАТІЇ”: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОГЛЯДІВ НА ПРОБЛЕМУ

О.С.Лозовицький

ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС ЯК ОСНОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЛАДИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

В.В. Колюх

ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ

Л.О.Кочубей

ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ТА ПОЛІТИЧНИЙ КЛАС: КЛАСИЧНІ ЗАРУБІЖНІ КОНЦЕПЦІЇ

Ф.М. Рудич

ПОЛІТИЧНИЙ КЛАС В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИЗНАЧЕННЯ І ХАРАКТЕРИСТИК

Г.І.Зеленько

РОЛЬ ЕКЗОГЕННИХ ФАКТОРІВ В ПРОЦЕСАХ ОНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО КЛАСУ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Н.В. Кононенко

ПОЛІТИЧНИЙ КЛАС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: СПЕЦИФІКА І ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ

В.О.Ковалевський

СТРУКТУРА ПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Ю.Ж.Шайгородський

ПОЛІТИЧНА МІФОТВОРЧІСТЬ ЯК ВИБОРЧА ТЕХНОЛОГІЯ

А.В. Акайомова

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ІМІДЖЕЛОГІЇ НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

А.М. Митко

ІМІДЖ ЖІНКИ-ПОЛІТИКА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: СПРОБА АНАЛІЗУ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН

Н.В. Лікарчук

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС: ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД

Ж.І. Дутчак

ПАРЛАМЕНТСЬКА ОПОЗИЦІЯ: ПОШУК НОВИХ СИСТЕМНИХ ПАРАМЕТРІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

І.В. Зарицька

МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Е.В. Щербенко

КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ СХЕМИ ТРАКТУВАННЯ ФЕНОМЕНА ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

О.В. Бабкіна

ДЕМОКРАТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ У СВІТЛІ УРОКІВ УГОРСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1956 р. ТА УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 2004 р.

В.О. Ханстантинов

ПОЛІТИЧНИ МОБІНГ В УКРАЇНІ ДОБИ ПОСТМАЙДАНУ

М.Д. Дмитренко

УКРАЇНА У КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

В.М. Мойсієнко

КОНЦЕПЦІЯ НЕОЛІБЕРАЛЬНОГО КОНСЕРВАТИЗМУ В КОНТЕКСТІ ПОСТОТАЛІТАРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Г.В. Кохан

БЮРОКРАТИЧНА КОРУПЦІЯ ЯК НАСЛІДОК ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ

М. Багмет, В. Дерега

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Н.М. Шеременко

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

С.В. Білошицький

ЕЛІТАРНІ КЛУБИ ЯК СУБ’ЄКТИ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОГО ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

М.І. Фурманюк

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ “ДЕРЖАВНОЇ” ТА “ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ” ІДЕОЛОГІЇ

М.С. Гутор

ХРИСТИЯНСЬКО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ – ІДЕОЛОГІЧНА ТА ПОЛІТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ

С.Є. Кальян

КОНЦЕПЦІЯ “ДУХОВНОГО СІОНІЗМУ” АХАД-ГААМА

М.А.Геник

ПРОБЛЕМА ЛЬВОВА  В  ПРОЦЕСІ  польсько-українського примирення

І.П. Черінько

ПОЛІТИКА ЛЕЙБОРИСТСЬКОГО УРЯДУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЩОДО РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО CОЮЗУ  2004 р.

О.Ярош

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН: СУБ’ЄКТИ ГЕНДЕРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Т.М. Ляшенко

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

І.М. Вєтринський

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ІМПЕРСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ КИТАЮ

Б.Аларадж

ПОЛИТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА

Є.Р. Рагимов

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

РЕЗОЛЮЦІЯ ДРУГОГО КОНГРЕСУ ПОЛІТОЛОГІВ УКРАЇНИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

***

Авторські екземпляри можна отримати з 9.00. до 18.00. у каб. 203. Телефон для довідок: 286-66-39