Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 19.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 19.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2010. – Вип.19. – 482 с.
ISBN 1810-5270

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. РОЗБУДОВА ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Кармазіна М.С. Політичні поняття і категорії: відтінки, іпостасі, метаморфози logos’y

Никоноров О.В. Проблеми трансформації політичного режиму в Україні

Дем’яненко Б.Л. Генезис інституту президентства в Україні

Нікогосян О.О. Концептуальні підходи до дослідження розвитку партійних систем

Лещенко В.М. Тріадно-методологічна інтерпретація транзитного шляху політичної партії

Ларченко М.Л. Етнополітична партія як специфічний суб’єкт міжетнічних взаємин

Рибалка С.В. Політичне реформування на рівні місцевих спільнот

Полтораков О.Ю. Стратегічне співтовариство в системі владно-політичних відносин в Україні

Коротков Д.С. Становлення політичної еліти України в контексті переходу від тоталітаризму до демократії

Фурманюк М.І. Національна ідентичність як засаднича умова формування державницької ідеології

Кохан Г.В. Теоретико-методологічні підходи до вивчення політичної корупції

Рудницький С.В. Групові, загальні та індивідуальні суспільно-політичні інтереси як предмет дослідження

Бунецький Л.Л. Інституційний дизайн сучасної української політики: криза ідентичності та конфлікт інтересів

Цокур Є.Г. Роль громадянського суспільства у процесі легітимізації політичної влади

Редькіна Г.М. Розвиток національної свідомості українців в умовах державної незалежності

Ярова Л.В. Соціальна політика підприємства: мета і засоби

Розділ 2. СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Кочубей Л.О. Президентська кампанія – 2010 в Україні: досягнення та прорахунки

Мокан В.І. Проблема ефективності виборчих технологій та їх ресурсного забезпечення

Нагорняк Т.Л. Символічний вимір політики і політичної мови

Власенко Д.Й. Стабільність – нестабільність у сфері політичного: сутність, значення та перспективи дослідження

Лепська Н.В. Функціональна специфіка компетентності суб’єктів політичної діяльності.

Петренко І.І. Політичні ризики: зміст та особливості прогнозування

Дубас О.П. Інформаційно-комунікаційний простір: поняття, сутність, структура

Розлуцька А.Б. Інформаційне суспільство як нова утопічна модель розвитку світу

Ковалевський В.О. Комунікація – інтеракція – маніпуляція: механізм реалізації сучасної політичної влади

Семенюк Т.Ю. Інформаційна складова передвиборної боротьби політичних партій

Назаренко С.І. ЗМІ – неупереджений свідок чи мимовільний учасник терористичної діяльності?

Смірнов А.Р. Концепції взаємозв’язку ідеології та утопії К.Мангайма та П.Рікера

Українець Н.П. Проблема повернення в Україну культурних цінностей

Чупрій Л.В. Державна підтримка патріотичного виховання молоді

Каращук М.Г. Освіта в суспільстві знань

Розділ 3. УКРАЇНА І СВІТ: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Шевченко О.К. Концепт «цивілізації» в сучасному соціально-політичному дискурсі

Шерман О.М. Специфіка політичних стереотипів у суспільстві перехідного типу

Шедяков В.Є. Можливості ефективної організації та стимулювання бажаних трансформацій

Федоренко О.А. Проблеми геополітичної ідентифікації в українському суспільстві на початку ХХІ століття

Качинська Н.О. Вибір стратегічного вектора іміджевої політики держави

Череватий С.В. Розвиток ідеї європейської інтеграції та її значення для України

Гнатюк М.М. Можливості та загрози реалізації стратегії європейської інтеграції України

Шипілова Л.М. Вплив глобалізацій них процесів на національну безпеку України

Кулик В.О. Міжнародні мережеві структури та їх вплив на стан національної безпеки України

Деменко О.Ф. Європейський Союз після Лісабонської угоди

Сидорук Т.В. Європейська політика сусідства як інструмент посилення безпеки на кордонах ЄС

Лозовицький О.С. Великий Чорноморський регіон – втілення глобальної перспективи міжнародної політики України

Федина С.Р. Співвідношення концепції миру через вільну торгівлю з сучасною міжнародною політикою

Дудко І.Д. Союзницькі відносини США та євроатлантичної спільноти

Козерод О.В. Боротьба з тероризмом у сучасній Великій Британії

Єнін Є.В. Придністровський конфлікт: чинники існування напруги

Марадик Н.В. Становлення і розвиток парламентаризму в Чеській Республіці

Відомості про авторів

Вимоги до матеріалів, що приймаються до друку в збірнику наукових праць «Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї»