Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 20.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 20.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2010. – Вип. 20. – 456 с.
ISBN 1810-5270

ЗМІСТ

Передмова

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИКИ

Тетяна Мармазова. Соціальна природа і призначення політики: основні парадигматичні підходи

Дмитро Власенко. Стабільність-нестабільність як феномен буття та політичне явище

Петро Олещук. Біографічний наратив як складова політичного дискурсу

Олександри Федоренко. Геополітичний дискурс вітчизняних політологічних досліджень початку ХХІ століття

Юрій Коваль. Інститут глави держави в контексті аналізу форми правління

Юрій Ганжуров. Депутатський корпус: комунікативна еволюція чи регрес

Владислав Ковалевський. Інформаційна взаємодія у полі сучасної політичної влади

Анжела Акайомова. Структура та компоненти політичного іміджу

Олена Шерман. Архетипічне підґрунтя іміджу політичного лідера

Юрій Ноєвий. Правовий аспект інформаційно-психологічної боротьби

Микола Кирюшко. Політологічнй аналіз феномену атеїзму

Лариса Шипілова. Загрози національним інтересам України: спроба класифікації

Богдан Петренко. Політичний екстремізм у системі дефініцій правової і політичної науки

Юлія Кисіль. Соціальний аудит як інститут соціальної безпеки

Розділ II. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ, ПРОЦЕСИ, ПОДІЇ

Євген Цокур. Становлення громадянського суспільства в Україні.

Аліна Зуйковська. Деякі аспекти структурної організації політичної культури

Алла Погорєлова. Гендерна культура як фактор розвитку сучасного українського парламентаризму

Борис Дем’яненко. Генезис інституту президентства в Україні: попередні підсумки президентської каденції В.Ющенка

Володимир Кривошея. Участь сучасних політичних партій України в парламентських виборах

Наталія Нікончук. Вибори як інструмент оновлення і трансформації політичної еліти України

Віктор Поєдинок. Зовнішні виклики для політичний еліт України

Олександр Щербаков. Використання Інтернету у виборчих кампаніях кандидатів у президенти України

Тарас Лутчин. Державотворчі ідеї українських національно-демократичних об’єднань

Михайло Гутор. Християнсько-демократичні ідеї та деструктивні дії функціонерів ХДПУ

Леонід Чупрій. Благодійництво у сфері збереження та популяризації історико-культурної спадщини

Олена Яковлєва. Мовна ситуація в Україні: стан і еволюція багатомовності

Петро Радько. Політична корупція в Україні: традиції і сучасність

Ярослав Черниш. Перспективи розвитку місцевого самоврядування

Богдан Мойса. Правова інституалізація участі громадських організацій інвалідів у виробленні та прийняті рішень соціальної політики

Розділ III. УКРАЇНА І СВІТ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Радмила Войтович. Глобалізаційні виклики національної безпеки: геополітичний аспект

Надія Качинська. Міжнародний імідж України в контексті забезпечення захисту національних інтересів

Олександр Деменко. Позаблоковий статус України: реалії та перспективи

Тетяна Сидорук. Східна політика Європейського Союзу на початку ХХІ ст.

Андрій Тюшка. Безпеково-оборонні відносини України та Європейського Союзу

Галина Кохан. Міжнародне законодавство як основа національних антикорупційних стратегій

Петро Байковський. Партійна система Європейського парламенту

Сергій Череватий. Роль та місце ідеї європейської інтеграції у програмних документах українських партій

Світлана Савойська. Вирішення мовно-політичних проблем у пострадянських державах

Микола Трофименко. Еволюція антиглобалістського руху

Анастасія Перфільєва, Ольга Письменна. Соціальні наслідки неоліберальної моделі глобалізації

Ігор Вєтринський. Росія: пошук само ідентифікації в умовах глобалізації

Вадим Крушинський, Костянтин Семчинський. Релігійно-ідеологічні детермінанти та соціально-економічний контекст трансформаційних процесів у сучасному Ірані

Оксана Гурманська. Місцеве самоврядування: українські особливості та польський досвід

Тетяна Слободян. Особливості виборчої кампанії до місцевих органів влади у Республіці Польща

Василь Бусленко. Інституціоналізація парламентської опозиції в Польщі

Вимоги до матеріалів, що приймаються до друку в збірнику наукових праць «Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї»