Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 4.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 4.

Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї / Редкол.: І.Ф.Курас, М.І. Михальченко, Ф.М. Рудич, В.П. Горбатенко, В.П. Андрущенко, І.О. Кресіна, Е.В. Щербенко (вчен. секретар) – укр.., рос. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН
ISBN 966-02-2892-9

Збірник присвячено актуальним питанням сучасної української політики. Чи можливий сьогодні в Україні «пакт еліт»? Якою є оптимальна модель соціального партнерства в країні? Які орієнтири є найсуттєвішими для держави у сучасному геополітичному контексті? Матеріали збірника об’єднані у три блоки: в першому розглядаються проблеми реформи політичної системи України; у другому – глобальні процеси, які є важливим зовнішнім чинником розвитку українського політикуму; в третьому – актуальні питання розвитку інститутів громадянського суспільства в Україні. Для політологів, професійних політиків, студентів, усіх, кого цікавить аналіз політичних подій в Україні.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

М. Михальченко. Політична система України: реальність, моделі трансформації

Ф. Рудич. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: політологічний контекст

В. Семиноженко. Поєднання політичної практики з політологічною теорією гарантує суспільний результат

О. Горбунов. Актуальні питання політичної реформи

В. Бабкін. Роль соціально-правової держави в цивілізаційному поступі

О. Бабкіна. Місце і роль держави у політичній системі, що реформується

В. Танчер, В. Казаков. Деиституционализация современных социальных конфликтов

В. Бех, М. Лукашевич. Імітаційна модель соціального організму країни у дискурсі державного управління

У. Чиналиев. Особенности трансформации политической системы Кыргызской Республики

О. Скакун. До питання про поділ влади в Українській державі (політико-правовий аспект)

М. Цюрупа. Критика теорії та практики представницької демократії мислителями сходу і заходу у контексті реформ політичної системи України

О. Токовенко. Шляхи оптимізації взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влади в контексті трансформації моделі політичного правління в Україні

О. Новакова. Конституційна інженерія в контексті політичної модернізації суспільства

С. Наумкіна. Тенденції та перспективи модернізації партійно-політичної сфери в Україні

Т. Кучеренко, В. Наконечний. Реформування політичної системи України: регіональний рівень

А. Пахарев. Процесс становления президентского лидерства в Украине

М. Кирюшко. Проблема реформування політичної системи у світлі соціального вчення християнської Церкви

В. Щербина. Политологические аспекты процессов информатизации общества в ракурсе анализа социальных изменений, обусловленных развитием киберкоммуникаций

З. Самчук. Зовнішньополітичний контекст реформування політичної системи України

В. Бакіров, О. Фісун. Політико-режимна еволюція України: від системи «переможець отримує все» до пакту еліт?

С. Брехаря. Мотивационный аспект реализации политической власти

М. Багмет, В. Москаленко. Витоки соціального захисту населення в дискурсі політичного гуманізму

Г. Береговий. Економічна політика регіонального розвитку: проблема централізації і децентралізації (політико-правовий аспект)

М. Галушко. Соціальні перспективи і тенденції розвитку політичної системи суспільства в Україні

О. Малиновська. Заробітчанство в Росії: політико-демографічний аспект

Розділ 2

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СИТУАЦІЇ

В. Гуцу, Л. Стэнилэ. Социально-демографические процессы переходного периода и их этнополитические последствия

О. Кузь. Світ мультикультурного постмодерну і українські політичні практики

О. Ковальова. Копенгагенські критерії членства в Євросоюзі

М. Вакуленко. Практика здійснення конверсії у розвинутих країнах Заходу.

В. Грубов. Євроатлантичний вибір України і «перешкоди» лібералізму.

Розділ 3

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

В. Федорченко. Політика і туризм.

М. Банчук. Громадянське суспільство: світовий досвід і українська дійсність

Д. Ткач. Формування соціально-класової структури громадянського суспільства в Угорщині в період постсоціалістичної трансформації

Г. Зеленько. Проблема інституціалізації громадянських суспільств у постсоціалістичних країнах (на прикладі України та Польщі)

Р. Балабан. Позиція чи опозиція? Пошук політичної парадигми

Т. Ляшенко. Соціальне партнерство як інститут громадянського суспільства

А. Некряч. Територіальна громада – оптимальна модель партнерства

І. Ібрагімова. Організація системи зв’язків із громадськістю в Україні. Фактори впливу. Програма ПРООН «Належне управління за участю громадян: розбудова в Україні всеохоплюючого та прозорого процесу творення політики»

Л. Кочубей. Особливості застосування технологій паблік рілейшнз у виборчому процесі України 2002 року

Я. Казміренко. Вплив засобів масової інформації на сучасні політичні процеси

В. Пащенко. Громадянське суспільство та недержавні організації: базові характеристики та взаємозв’язок.

В. Баранівський. Етнонаціональний та релігійний чинники в процесі інтеграції українського суспільства

Т. Кравченко. Державна політика щодо сім’ї сучасний стан, пріоритети та перспективи

Я. Ярош. Особливості співпраці молодіжних об’єднань з владними інституціями в Україні

Е. Щербенко. Генерація, або герой нашого часу

О. Штика. Українська національна ідея: злет та падіння (політологічний аспект)

А. Лузан. Політична наука і політика.

Відомості про авторів