Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск. 2008.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск. 2008.

Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – К.: Український центр політичному менеджменту, 2008. – Спецвипуск: Політичний менеджмент. – 364 с.
ISBN 978-966-8878-13-8
ISSN 1810-5270

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

В. Бебик

ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

В. Воронкова

ФОРМУВАННЯ АНТРОПОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. Татенко

СПІЛЬНИЙ УЧИНОК ЯК НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ І ВИЩИЙ РІВЕНЬ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ З ЛЮДИНОЮ

В. Циба

ПОЛІТИЧНА ДІАЛЕКТИКА

Н. Бекетов

ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ

В. Адриянов

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ

В. Кононенко

ПОЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ І ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА

Г. Овруцкая

КОНФЛИКТ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ГУМАНИТАРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

В. Піча, В. Береговой

RECTA LINEZ EST BREVISSIMA VIA BELLA

О. Кіндратець

УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

К. Меркотан

ПАРТІЇ У СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

В. Нікітін

КОНСЕРВАТИВНА ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ РЕЗЕРВ ОРГАНІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА

М. Гордієнко

ЦІННОСТІ ТА ІДЕЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СИСТЕМІ ЛЕГІТИМНОГО ПРАВЛІННЯ

М. Дмитренко

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ

О. Губенко

УКРАЇНА В УМОВАХ ГЕОПОЛІТИЧНОГОГ ВИБОРУ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ

А. Овчаров

СОЦИАЛЬНО-ПСИОХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА КАК ФАКТОРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Ф. Медвідь

ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

М. Буззуб’як

НАЦІОНАЛІСТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ ПОЛІТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Л. Савинов

ЭТНОНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ПРИНЦИПЫ СУБСИДИАРНОЙ МОДЕЛИ

О. Коваль

АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ БЕЛОРУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

А. Худолій

РИТОРИКА ТА НОВА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА ПРЕЗИДЕНТА США ДЖ. БУША ПІСЛЯ ПОДІЙ 11 ВЕРЕСНЯ 2001 РОКУ

Н. Чала

ВИМІРИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

В. Вербець

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА

В. Горбунова

ВІДБІР КАДРІВ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ КОМАНД

Е. Устинович, Е. Барбашин

МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ И ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

І. Козюра

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

В. Малиновський

ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

А. Овруцький

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ОБЩЕСТВЕ

В. Полторак, О. Петров

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЫНКА И КОНЦЕПЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

О. Труханов

ДЕРЖАВА ЯК МОДЕРАТОР ПОЛІТИЧНО ЗНАЧИМОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Л. Кочубей

ПОЛІТИЧНИЙ PR: УПРАВЛІНСЬКА СКЛАДОВА

Д. Наумов

ПОЛИТИКО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ПОСТСОВЕТСКОГО БЕЛОРУССКОГО СОЦИУМА

В. Недбай

ІНТЕРНЕТ ЯК ЗАСІБ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

В. Пантелєєв

МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРЕТ

Б. Дем’яненко

ВИБОРЧА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛ

И. Шумский

МЕХАНИЗМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ: БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ

О. Маліс

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТУ У ВИБОРЧИХ КАМПАНІЯХ

О. Колесников

ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ