Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. 1999.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. 1999.

Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї / Редколегія: М.І. Михальченко, Ф.М. Рудич. – К.: Вид-во Укр. фін. ін.-ту меседж. і бізнесу, 1999. – 325 с. – Укр., рос.; рез. англ..
ISBN 966-7508-14-5

Збірник присвячений актуальним проблемам сучасної української політики. Статті, які включені до нього, виокремлені у кілька тематичних блоків. Це розділи, в яких розглядаються загальні процеси, що відбуваються у сьогоднішньому українському суспільстві; аналізуються інституційні і соціальні аспекти політики, проблеми економіки, екології і політики, а також окремий розділ, де зібрані матеріали молодих науковців. Основу збірника склали матеріали Всеукраїнського громадського науково-політичного симпозіуму «Українська політика сьогодні: характеристики, орієнтири, співвідношення стратегії і тактики», що відбувся у Києві  9 жовтня 1998 року, в якому взяли участь провідні українські політологи, відомі політики, молоді науковці. Призначений для науковців, політиків, аспірантів і студентів вузів. Статті подаються в авторській редакції.

ЗМІСТ

Передмова

І. Курас. Вступне слово

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

М. Михальченко

Сутність і характеристики сучасної української політики

Ф. Рудич

Україна в сучасному геополітичному просторі

Є. Марчук

Політичні та економічні реформи в Україні від минулого в майбутнє

О. Ємець

Неструктурованість політичної ситуації в Україні

М.Лукашевич, В.Бех

Механізм саморегуляції соціального організму країни як об’єктивна основа розподілу та інтеграції органів влади

В.Кулініченко

Спілкування як спосіб буття національної ідеї

О.Лівінський

Українська ідея – джерело єднання народу

ІНСТИТУЦІЙНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ

Н.Михальченко, Ф.Рудич

Политическая ситуация в Украине накануне президентских выборов

В.Бабкін

Проблема соціальної держави в сучасній Україні

А.Макаров

Проблеми парламентаризму в західних країнах СНД

Г.Щедрова

Проблема громадянського суспільства в класичній суспільно-політичній теорії та його роль у становлення й розвитку політичної системи

В.Терентьєва

Політичні режими в розбудові сучасної української державності

Н.Михальченко, Хоанг Хай Банг

Политические институты как инструмент политических и экономических реформ

А.Кудряченко

Інформаційне забезпечення функціонування політичної системи ФРН

В.Андрущенко, Б.Білобров, В.Сарапін

Динаміка реформ в Україні на рубежі століть: ідея сталого людського розвитку

Ф.Барановський

Світовий досвід державної діяльності щодо виходу з економічної кризи

О.Бариштолець

Електорат політичних партій України: реальний і потенційний

А.Пахарєв

Президентські вибори в Україні: контекст політичного лідерства

В.Судаков, Д.Акимов

Противоречия политического развития и проблемы стимулирования гражданской активности личности

М.Рибачук

Християнство в сучасній Україні: політологічний аспект

В.Бурлачук, В.Токарєва

«Вождь» и «масса» в посттоталитарном обществе

В.Андрущенко, В.Радчук

Соціокультурна динаміка ХХ століття (досвід аналітичного огляду)

Е.Щербенко

Політична мова як конструктивний фактор

ПОЛІТИКА, ЕКОНОМІКА І ЕКОЛОГІЯ

Г.Дмитренко, М.Туленков

Реформи системи управління як чинник політичної консолідації українського суспільства

В.Пилипенко, Н.Захарова

Політична поведінка підприємців

М.Хилько

Деякі аспекти проблеми подолання еколого-економічних суперечностей в Україні

О.Грущенко, М.Хилько

Взаємозв’язок національно-державного та міжнародного аспектів проблеми забезпечення стійкого екорозвитку

В.Чуйко

Особливості екологічного визначення антропогенного впливу на дозвілля

СТУДІЇ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Хоанг Хай Банг

Становление политики реформ как предпосылка экономических преобразований: социально-философский анализ

Хоанг Хай Банг

Механизм реализации политической стратегии реформ в экономической деятельности государства: социально-философский анализ

Г.Зеленько

Україна – Польоща, модернізація політичних структур: порівняльний аналіз

О.Мазур

До витоків виборчого процесу

Н.Безсмертна

Загальнотеоретичні питання права власності (поняття, суб’єкти, об’єкти)

Н.Безсмертна

Конституційні гарантії здійснення права приватної власності

Нгуен Вьет Хоа

Структурный сдвиг в экономике Вьетнама: социо-исторический анализ

Ш.Куріща

Особливості державної політики України по забезпеченню сталого екорозвитку

Ш.Куріщак

До питання про концепцію сталого екорозвитку.

ПРО АВТОРІВ КНИГИ

РЕЗЮМЕ

THE SUMMARY