Сучасна українська політика. Спецвипуск : Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри

Сучасна українська політика. Спецвипуск : Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри

Сучасна українська політика. Спецвипуск : Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. – К. : Вид-во “Центр соціальних комунікацій”, 2012. – 392 с.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Розділ І. ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗАСАД МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кудряченко А. І. Інтеграція і регіоналізація світогосподарських відносин у другій половині XX – на початку XXI століття

Дудко І. Д. Україна між двома зонами вільної торгівлі – СНД і ЄС: від прагматичних до цивілізаційних вимірів

Яковенко Н. Л. Особливості співробітництва між Україною та ЄС в форматі «Східного партнерства»

Мартинов А. Ю. Формування Європейського стабілізаційного фонду: основні проблеми та перспективи

Врадій О. С. Порівняльний аналіз інтеграційних моделей СНД та ЄС

Ткаченко І. В. Особливості функціонування та інтеграційні процеси в єс після набуття чинності Лісабонським договором

Бессонова М. М. Посилення антиамериканізму в Канаді як наслідок регіональної інтеграції

Погорєлова І. С. Специфіка та розвиток інтеграційних процесів у Східній Азії у ХХІ ст

Усатенко О. О. Україна на Балканах: здобутки і перспективи

Глазов О. В. Формування міжнародної системи безпеки і Україна: антитерористичний вимір

Шматко І. В. Проблема суверенітету в контексті міжнародних інтеграційних процесів: криза легітимності

Розділ ІІ.  РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ

Кононенко С. В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження регіональної інтеграції на пострадянському просторі

Гузенко І. Ю. Глобальна циклічність і регіональна інтеграція:  теоретико-методологічний аспект

Розумюк В. М. Євразійство як ідейно-теоретичне підгрунтя інтеграційних процесів на пострадянському просторі

Беззуб’як М. Й. Національна та регіональна інтеграція: конкуренція чи наступність?

Калінічева Г. І. Регіональний вимір взаємин України з сусідніми державами Вишеградської групи

Солошенко В. В. Єврорегіони Німеччини як локомотиви регіоналізму в Європі

Мітряєва С. І. Візовий аспект українсько-словацького та українсько-угорського співробітництва

Мудрієвська І. І. Напрями транскордонного співробітництва України з державами Вишеградської групи: здобутки і перспективи

Ротар Н. Ю. Еволюція механізмів транскордонної співпраці України та Румунії в контексті євроінтеграційних процесів

Миклащук І. М. Українсько-турецьке співробітництво на сучасному етапі: регіональний та безпековий виміри

Максак Г. А. Чорноморський регіон як фактор формування політики енергетичної безпеки України

Розділ ІІІ.  КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Ткаченко В. М. Криза мультикультуралізму  і пошуки «нової громадянськості»

Шморгун О. О. Проблема створення спільного комунікативно-цивілізаційного простору між Україною і ЄС

Горенко О. М. Прагматика європейського вибору України і нові перспективи історіописання

Юшина О. А. Ґенеза поняття бонапартизму у політологічному вимірі

Метельова Т. О. Типи комунікації та інтеграційні можливості суспільства

Чорногор Я. О. Комунікативний аспект європейської інтеграції та його значення для України

Бульвінський А. Г. Проект «Росія»: версія Володимира Путіна 2012 р.

Богданович І. І. Білоруський досвід євразійської інтеграції для України

Липкин М. А. Интеграционные процессы в послевоенной Европе: взгляд из Москвы  (по новым данным российских и зарубежных архивов)

Бобынэ Г. Е. Европейский выбор Республики Молдова и проблема национальной идентичности

Аникин В. И. Инновационный подход как фактор интеграции в науке на примере становления гражданского общества в Республике Молдова)

Караман Ю. М. Культурный диалог как способ существования современной цивилизации

Шедяков В. Є. Відчуження як форма соціалізації особистості.