Український вибір: політичні системи XX століття і пошук власної моделі суспільного розвитку.

Український вибір: політичні системи XX століття і пошук власної моделі суспільного розвитку.

Український вибір: політичні системи XX століття і пошук власної моделі суспільного розвитку / В.Ф.Солдатенко (керівник). – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 576 с.
ISBN 966-611-482-8

Пропонована монографія є першою у вітчизняній історіографії спробою комплексного аналізу різних політичних систем, за яких упродовж всього XX ст. довелося існувати українству. Розглянуто становище українців у складі Російської та Австро-угорської імперій; запровадження альтернативних моделей державності, породжених революційною добою; республікансько-демократичної, радянської, авторитарно-монархічної, регіонально-консервативної. Досліджено шанси реалізації можливостей України в складі СРСР, проблеми життєдіяльності українців західного регіону під час вимушеного входження до Польщі, Румунії, Чехословаччини. Значну увагу приділено ставленню українців до планів розігрування «українського чинника» до і під час Другої світової війни, досвіду боротьби українства проти німецького окупаційного режиму.

Висвітлено також процес наростання в українському середовищі невдоволення обмеженим суверенітетом республіки в повоєнному СРСР, прагнення суспільства до повноцінної, незалежної державності.

Особливе місце відведено сучасній Україні – реформуванню політичної системи, суспільним трансформаціям останніх років, спробам подолати тоталітарні традиції і опанувати кращі цивілізаційні зразки державотворення.

ЗМІСТ

Передмова

I.   Політичні системи як об’єкт наукового дослідження через призму українського інтересу та української історії XX століття

II.   Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій: спільне й особливе

 1. Наддніпрянські українці на зламі століть: їхнє становище в Російській імперії та артикуляція вимог.
 2. Українці у складі Австро-Угорщини (друга половина XIX – початок XX ст.). Актуалізація українського питання та суперечливий процес його вирішення.

III. Українська революція і спроба запровадження в Росії республікансько – демократичної моделі державності.

 1. Лютнева революція. Центральна Рада й пошуки розв’язання українських проблем.
 2. Чинники формування правових засад автономного ладу в Україні
 3. Українська Народна Республіка та Українська Радянська Республіка – втілення суспільно-політичних альтернатив кінця 1917 року.
 4. Самостійницька модель державності: перший досвід утвердження ідеї

IV. Гетьманат як альтернатива республікансько-демократичній національній державі та варіантам побудови радянської й нерадянської Росії

 1. Чинники створення в Україні гетьманського режиму.
 2. Особливості гетьманської концепції та її реалізації.
 3. Гетьманат і українське суспільство: наростання антагонізму.

V. Україна наприкінці громадянської війни. Пошуки концепції державотворення.

 1. Українська Народна Республіка Директорії: ідеї та практика державного будівництва.
 2. Феномен Західноукраїнської Народної Республіки. Соборницький процес.
 3. Українська Соціалістична Радянська Республіка як противаго національній державності.

VI.   Українці в міжвоєнну добу: в СРСР і за його межами.

 1. Автономізований СРСР
 2. Коренізований тоталітаризм
 3. Українці як національна меншина у Польщі, Румунії та Чехословаччині.

VII. Україна напередодні та під час Другої світової війни: радянський та національний виміри.

 1. Карпато-Українська держава і приєднання західноукраїнських земель до УРСР.
 2. Державна та суспільно-політична модель незалежної України: погляд з націоналістичного табору.
 3. Україна під п’ятою нацистських окупантів. Крах державницьких прагнень націоналістів.
 4. Радянський рух Опору.
 5. Ураховуючи реалії: зміни у державотворчих поглядах українських націоналістів.

VIII.   Повоєнна Україна у складі СРСР. Національно-дисидентський рух

 1. Кінець сталінської доби
 2. Нереформована «стабільність»

IX. Суспільно-політичні трансформації в Україні доби перебудови: характерні риси та наслідки.

X. Остаточна дезінтеграція СРСР: «український фактор» (серпень-грудень 1991р.)

XI.  Політична система сучасної України

 1. Вибір та практичне втілення моделі суспільно-політичного устрою.
 2. Магістральні вектори внутрішньої і зовнішньої політики.

 Післямова.