Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Бібліотека > Монографії

http://ipiend.gov.ua?mid=11&action=monograph_detail&monograph_id=154


Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.).

Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.).
Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.). – Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 432 с.
ISBN 978-966-02-6549-3.

У монографії розкрито особливості політики Російської імперії щодо національних меншин Правобережжя України наприкінці XVIII – на початку XX ст. Проаналізовано зовнішні та внутрішні чинники політики російського царату в етнічній сфері, висвітлено діяльність інституцій державного управління та адміністративного контролю в етнополітичному просторі регіону, простежено основні принципи соціально-економічної, освітньої, церковно-релігійної політики Російської імперії та її вплив на етнодемографічні та етносоціальні процеси, становище поляків, росіян, євреїв, німців і чехів регіону.

Видання розраховане на істориків, широке коло читачів, які цікавляться етнонаціональними питаннями.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Історіографія та джерела дослідження

1.1.   Історіографія проблеми

1.2.   Джерельний комплекс

РОЗДІЛ ІІ. Політико-правові й інституційні засади етнічної політики Російського царату на Правобережжі

2.1.   Зовнішні і внутрішні чинники

2.2.   Інститути державного управління й адміністративного контролю

2.3.   Законодавча база

2.4.   Етнічна та етносоціальна структура населення: константи та зміни

РОЗДІЛ ІІІ. Соціально-економічна складова етнічної політики

3.1.   Обмеження економічного потенціалу польської шляхти

3.2.   Преференції росіянам

3.3.   Наступ на «паразитичний спосіб життя» євреїв

3.4.   Залучення німецьких колоністів

3.5.   Чеський фактор у соціально-економічних процесах

РОЗДІЛ IV. Етнополітичний контекст освітньої політики

4.1.   Ліквідація польського шкільництва та його заміна на російську систему освіти

4.2.   Дискримінація освітньої традиції євреїв

4.3.   Спроби русифікації освітнього процесу в німецьких і чеських школах

РОЗДІЛ V. Специфіка етнорелігійного життя

5.1.   Утвердження гегемонії офіційного православ’я

5.2.   Політика щодо старообрядців

5.3.   Боротьба з релігійними устоями євреїв

5.4.   Релігійне життя німецьких і чеських колоністів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК