Монографії

Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. Т. 2. – К.: ТОВ УВПК "ЕксОб", 2006. – 584 с. ISBN 966-7769-54-2

У збірці вміщені етапі, присвячені недостатньо вивченій проблемі – ролі елітних прошарків суспільства в різний час та в різних народів, що населяли землі сучасної України та суміжні території. В першу чергу це відноситься до місця української еліти у формуванні нових суспільних взаємовідносин на початку ІІІ тисячоліття. Для істориків, політологів, філософів, викладачів та студентів гуманітарних факультетів.

Детальніше
Нагорна Л.П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. – К.: Світогляд, 2005. – 315 с. ISBN 966-8837-00-2

У монографії висвітлюється взаємодія політики і мови крізь призму підходів, що утверджуються у процесі становлення нової субдисципліни в системі політичних наук – політичної лінгвістики. Книга вводить читача у складний світ дискурсів, комунікативної взаємодії, політичних метафор, ідентичностей, мовного регулювання. При цьому пошук «політики у мові і мови у політиці» ведеться із залученням напрацювань суміжних галузей наукового знання – етнополітології, лінгвокульторології, соціолінгвістики тощо. Розрахована на політиків, науковців, журналістів, усіх, хто цікавиться проблемами політології й лінгвістики.

Детальніше
В.А. Войналович Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960–х років: політологічний дискурс. – К.: Світогляд, 2005. – 741 с. ISBN 966-8837-04-5

У монографії представлено результати комплексного дослідження політики Комуністичної партії і радянської держави щодо релігій та релігійних інституцій в Україні у 40 – 60 –х роках ХХ століття. На великому фактичному матеріалі, у тому числі вперше залученому до наукового обігу, розкривається природа, зміст і характер  еволюції цієї політики, специфіка її застосування як на різних історичних етапах, так і відносно всіх головних суб’єктів конфесійної сцени України того періоду. Детально досліджуються моделі політики, застосовані до Православної, Греко-католицької, Римо-католицької, Реформатської церков, стосовно протестантських деномінацій та юдейських спільнот. Аналізуються політичні механізми здійснення релігійної політики, задіяний правовий інструментарій, а також методи, які застосовував апарат тоталітарної держави …

Детальніше
Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне. Збірник статей. – К.: Світогляд, 2005. – 186 с. ISBN 966-8837-05-3

Збірник містить статті, в яких на основі матеріалів місцевої преси аналізуються найпоширеніші в регіонах погляди на проблеми, які входять до структури української національної ідеї. Зіставлено регіональні трактування подій української історії, шляхів вирішення економічних, соціальних, мовно-культурних, зовнішньополітичних питань, уявлення про національний ідеал.

Детальніше
Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження) / Збірник статей. – К.: ІПіЕНД, 2006, – 280 c. ISBN 966-02-39-89-0

У збірнику вміщені статті, присвячені 125-річчю від дня народження видатного українського письменника, громадського та державного діяча Володимира Винниченка. Автори висвітлюють суспільно-політичні та історіософські погляди В. Винниченка, його революційну, громадську та державну діяльність на різних етапах життя.

Детальніше
В.Ф. Солдатенко. Три Голгофи: політична доля Володимира Винниченка. – К.: Світогляд, 2005. – 349 с. + 16 с. ілюстр. ISBN 966-8837-02-9

Ця книга про одного із найяскравіших вітчизняних політичних діячів першої половини XX століття. Сьогодні він більше відомий як видатний письменник і драматург, автор глибоких етично-філософських трактатів. Його твори міцно ввійшли у скарбницю світового мистецтва, у надбання прогресивної суспільної думки. Однак всебічно обдарована особистість – В. Винниченко залишив не менш рельєфний і значимий слід в історії українського визвольного руху, національно-демократичної революції, зробив неоціненний внесок у справу торжества української ідеї, відрод­ження віковічної державності, масштабний розвій українства. Все своє свідоме життя він знаходився на вістрі соціальних і національних праг­нень рідного народу, перебував на самому гребені боротьби за удоскона­лення суспільних відносин. В політичній біографії …

Детальніше
В.О. Котигоренко. Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації. – К.: Світогляд, 2005. – 222 с. ISBN 966-8837-03-7

У монографії представлені результати дослідження проблеми соціальної адаптації кримських татар, які повернулися й повертаються на батьківщину з місць депортації. Обґрунтовується необхідність та аналізуються шляхи розв’язання цієї проблеми на засадах відновлення і забезпечення громадянських прав репатріантів та їх інтеграції в спільну для всього багатоетнічного населення України систему економічних, культурних, соціально-психологічних, політичних і правових відносин, а також адаптації цих відносин до появи і активної ролі в них громадян кримськотатарської національності. Розрахована на політиків, державних і громадських діячів, науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Детальніше
Римаренко С.Ю. Права нації та права людини: між Сціллою та Харібдою. – К.: Світогляд, 2005, – 78 с. ISBN 966-8837-04-5

Написання та видання стало можливим завдяки підтримці Програми ім. Фулбрайта та Інституту ім. Кеннана У книзі розглядаються питання взаємозв’язку індивідуальних та колективних прав, прав нації та прав людини. Центральну увагу приділено стану та перспективам розвитку етнонаціональної політики в Україні, проблемам самоідентифікації та самовизначення. Розрахована на науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться питаннями етнополітики.

Детальніше
Пахарєв А.Д. Державне управління і кадрова політика в сучасній Україні. Навчальний посібник. – К.: Світогляд, 2005. – 122 с. ISBN 966-02-8837-03-7

У навчальному посібнику подано теоретичні і практичні аспекти формування і реалізації державної кадрової політики у сучасній Україні. Окремі теми присвячені питанням теорії, конституційних і правових засад державної служби, які поглиблюють знання з питань кадрової політики в умовах формування політичної системи. Видання розраховане на слухачів із спеціальностей “державне управління” і “державна служба”. Ця книга може бути корисною працівникам органів державного управління та місцевого самоврядування.

Детальніше
Друга світова війна і доля народів України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – К.: Сфера, 2005. – 220 с. ISBN 966-8782-12-7

У збірці вміщено доповіді учасників Всеукраїнської наукової конференції, які висвітлюють загальні процеси у житті народів України під час війни, проблеми міжнаціональних відносин, історію національно-визвольних рухів, різні сторони національного життя. Досліджено також національну політику Радянського Союзу, нацистської Німеччини і держав Східної Європи на українських землях наприкінці 1930-х – на початку 1950-х років.

Детальніше
Кучер В.І., Майборода О.М. Всесвітня історія. Новітній період (від початку Другої світової війни): Підручник для 11-кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Ґенеза, 2005. – 416 с.: іл., карти ISBN 966-504-374-9

Підручник з всесвітньої історії для 11-го класу загальноосвітньої школи.

Детальніше
І. Ф. Курас. Біобібліографія. (Сер. «Біобібліографія вчених України»). Київ : Наукова думка, 2005. 51 с. + 1 с. вкл. ISBN 966-00-0402-8

Видання відбиває основні етапи життя та науково-організаційної діяльності академіка НАН України, доктора історичних наук, професора Івана Федоровича Кураса. Покажчик літератури містить праці вченого.

Детальніше
Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич: ВФ «Відродження», 2004. – 488 с. ISBN 966-538-148-2 (Опр.)

У монографії розглядаються загальні проблеми пізнання сучасних суспільств у світлі системно – цивілізаційної методології. Україна розглядається як новий, потужний гравець в Європі, доля якого ще визначається об’єктивним і суб’єктивним факторами світового і внутрішнього розвитку. Історія і сучасність, політика, економіка, ідеологія, людський потенціал, регіональний фактор – ці та інші детермінанти цивілізаційного становлення і розвитку України проаналізовані в аспекті оцінки місця і ролі нашої держави в сучасному світопорядку.

Детальніше
Гай-Нижник П.П. "Фінансова політика уряду УкраїнськоїДержави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня-14 грудня 1918 р." - К., 2004 - 430 с.

Вийшла друком монографія Гай-Нижник П.П. “Фінансова політика уряду УкраїнськоїДержави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня-14 грудня 1918 р.”

Детальніше

Вийшла друком монографія Гай-Нижник П.П. “Документальні джерела і матеріали до історії фінансової політики уряду Української Держави (29 квітня – 14 грудня 1918 р.)”

Детальніше
Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт. – К.: Світогляд, 2004. – 722 с. ISBN 966-95360-4-3

У монографії представлені результати дослідження етнічних протиріч і конфліктів в Україні, природа, зміст та динаміка яких зумовлені спадщиною комуністичної системи, специфікою розвитку етнодемографічної та етносоціальної структури українського су­спільства, особливостями вітчизняної економіки і політики, куль­тури і суспільної свідомості та психології, геополітичних і цивілізаційних викликів сучасності, активізацією етнічних спільнот у де­монструванні та обстоюванні своїх інтересів у процесі та після здо­буття Україною незалежності. Обґрунтовуються теоретико-методологічні засади дослідження теми, формулюються рекомендації щодо шляхів і механізмів розв’язання етнічних протиріч, запобі­гання їх переростанню у відкриті конфлікти та врегулювання кон­фліктних ситуацій. Розрахована на науковців, аспірантів, студентів гуманітарних спеціальностей, політиків, громадських діячів, актив етнічних гро­мад.

Детальніше
Нагорна Л.П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. – К.: Світогляд, 2005. - 315 с. ISBN 966-8837-00-2

У монографії висвітлюється взаємодія політики і мови крізь призму підходів, що утверджуються у процесі становлення нової субдисципліни в системі політичних наук – політичної лінгвістики. Книга вводить читача у складний світ дискурсів, комунікативної взаємодії, політичних метафор, ідентичностей, мовного регулювання. При цьому пошук «політики у мові і мови у політиці» ведеться із залученням напрацювань суміжних галузей наукового знання – етнополітології, лінгвокульторології, соціолінгвістики тощо. Розрахована на політиків, науковців, журналістів, усіх, хто цікавиться проблемами політології й лінгвістики.

Детальніше
Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич: ВФ "Відродження", 2004. – 488 с. ISBN 966-538-148-2

У монографії розглядаються загальні проблеми пізнання сучас­них суспільств у світлі системно-цивілізаційної методології. Україна розглядається як новий, потужний гравець в Європі, доля якого ще визначається об’єктивним і суб’єктивним факторами світового і внутрішнього розвитку. Історія і сучасність, політика, економіка, ідеологія, людський потенціал, регіональний фактор – ці та інші детермінанти цивілізаційного становлення і розвитку України про­аналізовані в аспекті оцінки місця і ролі нашої держави в сучасно­му світопорядку.

Детальніше
Перевезій В.О. Служіння Богу і народу: Українська греко-католицька церква між двома світовими війнами. – К.: Світогляд, 2004. – 203 с. ISBN 966-96360-6-Х

У монографії досліджується багатогранна праця ієрархії та духовенства Української греко-католицької церкви в період між світовими війнами на терені Галицької церковної провінції, яка опинилася в цей період у межах ІІ Речі Посполитої. Церква виконувала не лише богослужбові функції, а й стала важливим чинником суспільного життя.

Детальніше
Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с. ISBN 966-504-294-7

Пропонована увазі читача праця є продовження книги “Етнополітика: історія і сучасність”, яка побачила світ п’ять років тому. Вона являла собою окремі наукові доповіді, виступи, інтерв’ю з широкого спектра етнополітичних проблем в їх історичному та сьогоденному вимірах. За минулі роки зроблено чимало для поглиблення наукових досліджень у цій царині. Саме життя додало чимало нового, що просто раніше не могло бути предметом вивчення. Зрештою, відбулося головне – становлення нової галузі суспільствознавства – етнополітології як науки. До цього активно долучився автор, очолюваний ним академічний інститут. Аналізові основних здобутків, а ще більше – невирішених проблем і перспектив їх розв’язання присвячується ця нова праця.

Детальніше