Монографії

Т.3: Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938) / С.В.Кульчицький (кер.), Ю.І.Шаповал, В.А.Греченко та ін. – 2003. – 448 с. ISBN 966-504-256-4 (серія) 966-504-291-2 (т.3)

Третій том «Політичної історії України ХХ століття» охоплює події 1921-1938 рр. Результати 17 років міжвоєнного періоду виявилися для українського народу не менш трагічними, ніж попередня доба революцій і війн: два голодомори, майже безперервні масові репресії, пік яких припадав на 1933 і 1937 рр., депортації десятків тисяч громадян України за соціальними і національними ознаками. Створення радянського соціально-економічного ладу як підґрунтя тоталітарного політичного режиму відбувалося в обстановці масового політичного терору. Разом з тим були досягнуті істотні успіхи в модернізації народного господарства і в культурному будівництві. Для фахівців, викладачів, студентів, усіх, хто, цікавиться історією України.

Детальніше
Т.2: Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920) / В.Ф.Солдатенко (кер.), В.Ф.Верстюк. – 2003. – 488 с. ISBN 966-504-256-4 (серія) 966-504-286-6 (т.2)

Другий том «Політичної історії України. XX століття» присвячений подіям революційної доби – 1917 – 1920 – х років. На широкій документальній основі відтворено складні, суперечливі процеси здійснення соціальних і національно – визвольної революцій, що склали стрижень життя і розвитку нації, розкрито пошук теоретико – правових моделей національно-державної організації та результати спроб їх втілення у суспільну практику. На основі порівняльного аналізу головних напрямів державотворення, запровадження різних форм політичних систем з’ясовано домінантні орієнтації українства, що виявились визначальними для всього його наступного історичного поступу. Для фахівців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

Детальніше
Т.1: На зламі століть (кінець XIX ст.. – 1917 р.) / Ю.А.Левенець (кер.), Л.П.Нагорна, М.М.Кармазіна. – 2002. – 424 с. ISBN 966-504-256-4 (серія) 966-504-261-0 (т.1)

Перший том «Політичної історії України. XX століття» охоплює події кінця XIX століття і до 1917 року. Автори книги докладно аналізують основні фактори і сутність політичних процесів в Україні, ідейно-теоретичні надбання української політичної думки та роль «українського питання» у Російській імперії. У томі висвітлено політичні процеси на західноукраїнських землях, тенденції та особливості розвитку України під час революції 1905-1907 рр. і в умовах Першої світової війни. Для фахівців, викладачів, студентів, усіх хто цікавиться історією України.

Детальніше
Солдатенко В.Ф. Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника. – К.: Пошуково-видавниче агентство "Книга Пам’яті України", 2002. – 352 с.: іл. ISBN 996-7605-06-4

Ця книга про одну з найвизначніших особистостей українства ХХ століття, феєрично обдаровану постать суспільного руху з велетенським самобутнім творчим набутком, людину з неповторно яскравою і, водночас, настільки ж трагічною долею. Палкий патріот України і безмежно відданий інтернаціональній революції борець – Микола Скрипник – залишив по собі такий слід в історії, на який не спромоглося не так багато наших земляків… В житті, діяльності і, навіть смерті М. Скрипника, з надзвичайною рельєфністю відбилася ціла епоха. Пропонована книга – це ще й розповідь-роздуми про дуже непрості процеси вітчизняного минулого в добу чи не найкрутішого в історії суспільного зламу. Книга розрахована на всіх, хто …

Детальніше
Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? / Збірник. – К.: ІПіЕНД, 2002. – 295 с. ISBN 966-02-2369-2

Збірник містить наукові розвідки, що відбивають найбільш важливі етапи і напрями десятилітнього становлення сучасної української етнополітології. Розрахований на науковців та всіх, хто цікавиться етнополітикою.

Детальніше
Шаповал Ю. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії. – К.: Генеза, 2001. – 560 с.: іл.. ISBN 966-504-014-6

Побудована на основі вивчення недоступних раніше архівно-документальних джерел книжка містить розповідь про невідомі аспекти багатьох сторінок історії України у драматичному ХХ столітті. Автор, відомий і авторитетний український історик, аналізує події виходячи з того, що жодна з них не відбувалася поза людською діяльністю. Саме тому до книги включено статті про багатьох яскравих особистостей, долі яких у добу комуністичної диктатури склалися трагічно, а відтак правда про них приховувалася від широкого загалу десятиріччями. Використовуючи матеріали колишнього партійного та інших архівів, а також унікальні архіви ЧК – ГПУ – НКВД – КГБ, автор відтворює незнанні дотепер сторінки біографій цих діячів. Розрахована на професійних істориків, …

Детальніше
Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). – К.: Стилос, 2001. – 585 с. ISBN 966-7321-88-6

В монографії розглянуто комплекс суспільно-політичних та національно-державницьких ідей, що сформувалися в Україні впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Автор проводить порівняльний аналіз філософсько-політичних концепцій суспільно-політичного розвитку, класифікує і систематизує підходи щодо понять та уявлень про політичний простір і хронополітику, які мали місце у вітчизняній історико-політичній думці. Здійснено спробу сформулювати концепцію системного критичного аналізу ідейно-теоретичних засад і методології суспільно-політичної думки. Книга розрахована на читачів, які цікавляться теорією та історією політичної науки.

Детальніше
Ю. Шаповал ОУН і УПА на терені Польщі (1944 – 1947 р.р.) – К.2000, - 233с. ISBN 966-02-1803-6

Видання містить документи і матеріли про діяльність ОНУ і УПА на терені Польщі, що зберігаються у Центральному архіві Міністерства внутрішніх справ і Адміністрації РП у Варшаві. Завдяки створенню у 1997 році спільної робочої групи для підготовки багатотомного видання «Україна і Польща у 30-40-х роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів служб спеціальних» (членом якої є Ю.Шаповал) виникла можливість оприлюднити унікальні джерела, що розкривають чимало важливих аспектів з історії ОУН і УПА.

Детальніше
Курас І.Ф. Етнополітика: Історія та сучасність. Статті, виступи, інтерв’ю 90-х років. – К.: ІПіЕНД, 1999. – 656 с. ISBN 966-02-1281-Х

У монографії розміщені у проблемно-хронологічному порядку статті, доповіді виступи з 1991 р. з актуальних проблем етнополітичного розвитку і гуманітарної сфери України у цілому.

Детальніше
Національна культура в сучасній Україні (Голова ред. колегії І.Ф. Курас). – К.: Асоціація "Україно", 1995. – 336 с. ISBN 5-7707-8537-3

У книзі висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної української культури. Закономірності й тенденції в культурному житті України розглядаються в контексті процесу державотворення, духовного відродження та формування національної самосвідомості. Для фахівців, що займаються розробкою культурологічної тематики, викладачів вищих учбових закладів, аспірантів, студентів.

Детальніше