Монографії

В.О. Котигоренко. Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації. – К.: Світогляд, 2005. – 222 с. ISBN 966-8837-03-7

У монографії представлені результати дослідження проблеми соціальної адаптації кримських татар, які повернулися й повертаються на батьківщину з місць депортації. Обґрунтовується необхідність та аналізуються шляхи розв’язання цієї проблеми на засадах відновлення і забезпечення громадянських прав репатріантів та їх інтеграції в спільну для всього багатоетнічного населення України систему економічних, культурних, соціально-психологічних, політичних і правових відносин, а також адаптації цих відносин до появи і активної ролі в них громадян кримськотатарської національності. Розрахована на політиків, державних і громадських діячів, науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Детальніше
Римаренко С.Ю. Права нації та права людини: між Сціллою та Харібдою. – К.: Світогляд, 2005, – 78 с. ISBN 966-8837-04-5

Написання та видання стало можливим завдяки підтримці Програми ім. Фулбрайта та Інституту ім. Кеннана У книзі розглядаються питання взаємозв’язку індивідуальних та колективних прав, прав нації та прав людини. Центральну увагу приділено стану та перспективам розвитку етнонаціональної політики в Україні, проблемам самоідентифікації та самовизначення. Розрахована на науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться питаннями етнополітики.

Детальніше
Пахарєв А.Д. Державне управління і кадрова політика в сучасній Україні. Навчальний посібник. – К.: Світогляд, 2005. – 122 с. ISBN 966-02-8837-03-7

У навчальному посібнику подано теоретичні і практичні аспекти формування і реалізації державної кадрової політики у сучасній Україні. Окремі теми присвячені питанням теорії, конституційних і правових засад державної служби, які поглиблюють знання з питань кадрової політики в умовах формування політичної системи. Видання розраховане на слухачів із спеціальностей “державне управління” і “державна служба”. Ця книга може бути корисною працівникам органів державного управління та місцевого самоврядування.

Детальніше
Друга світова війна і доля народів України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – К.: Сфера, 2005. – 220 с. ISBN 966-8782-12-7

У збірці вміщено доповіді учасників Всеукраїнської наукової конференції, які висвітлюють загальні процеси у житті народів України під час війни, проблеми міжнаціональних відносин, історію національно-визвольних рухів, різні сторони національного життя. Досліджено також національну політику Радянського Союзу, нацистської Німеччини і держав Східної Європи на українських землях наприкінці 1930-х – на початку 1950-х років.

Детальніше
Кучер В.І., Майборода О.М. Всесвітня історія. Новітній період (від початку Другої світової війни): Підручник для 11-кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Ґенеза, 2005. – 416 с.: іл., карти ISBN 966-504-374-9

Підручник з всесвітньої історії для 11-го класу загальноосвітньої школи.

Детальніше
І. Ф. Курас. Біобібліографія. (Сер. «Біобібліографія вчених України»). Київ : Наукова думка, 2005. 51 с. + 1 с. вкл. ISBN 966-00-0402-8

Видання відбиває основні етапи життя та науково-організаційної діяльності академіка НАН України, доктора історичних наук, професора Івана Федоровича Кураса. Покажчик літератури містить праці вченого.

Детальніше
Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич: ВФ «Відродження», 2004. – 488 с. ISBN 966-538-148-2 (Опр.)

У монографії розглядаються загальні проблеми пізнання сучасних суспільств у світлі системно – цивілізаційної методології. Україна розглядається як новий, потужний гравець в Європі, доля якого ще визначається об’єктивним і суб’єктивним факторами світового і внутрішнього розвитку. Історія і сучасність, політика, економіка, ідеологія, людський потенціал, регіональний фактор – ці та інші детермінанти цивілізаційного становлення і розвитку України проаналізовані в аспекті оцінки місця і ролі нашої держави в сучасному світопорядку.

Детальніше
Гай-Нижник П.П. "Фінансова політика уряду УкраїнськоїДержави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня-14 грудня 1918 р." - К., 2004 - 430 с.

Вийшла друком монографія Гай-Нижник П.П. “Фінансова політика уряду УкраїнськоїДержави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня-14 грудня 1918 р.”

Детальніше

Вийшла друком монографія Гай-Нижник П.П. “Документальні джерела і матеріали до історії фінансової політики уряду Української Держави (29 квітня – 14 грудня 1918 р.)”

Детальніше
Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт. – К.: Світогляд, 2004. – 722 с. ISBN 966-95360-4-3

У монографії представлені результати дослідження етнічних протиріч і конфліктів в Україні, природа, зміст та динаміка яких зумовлені спадщиною комуністичної системи, специфікою розвитку етнодемографічної та етносоціальної структури українського су­спільства, особливостями вітчизняної економіки і політики, куль­тури і суспільної свідомості та психології, геополітичних і цивілізаційних викликів сучасності, активізацією етнічних спільнот у де­монструванні та обстоюванні своїх інтересів у процесі та після здо­буття Україною незалежності. Обґрунтовуються теоретико-методологічні засади дослідження теми, формулюються рекомендації щодо шляхів і механізмів розв’язання етнічних протиріч, запобі­гання їх переростанню у відкриті конфлікти та врегулювання кон­фліктних ситуацій. Розрахована на науковців, аспірантів, студентів гуманітарних спеціальностей, політиків, громадських діячів, актив етнічних гро­мад.

Детальніше
Перевезій В.О. Служіння Богу і народу: Українська греко-католицька церква між двома світовими війнами. – К.: Світогляд, 2004. – 203 с. ISBN 966-96360-6-Х

У монографії досліджується багатогранна праця ієрархії та духовенства Української греко-католицької церкви в період між світовими війнами на терені Галицької церковної провінції, яка опинилася в цей період у межах ІІ Речі Посполитої. Церква виконувала не лише богослужбові функції, а й стала важливим чинником суспільного життя.

Детальніше
Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с. ISBN 966-504-294-7

Пропонована увазі читача праця є продовження книги “Етнополітика: історія і сучасність”, яка побачила світ п’ять років тому. Вона являла собою окремі наукові доповіді, виступи, інтерв’ю з широкого спектра етнополітичних проблем в їх історичному та сьогоденному вимірах. За минулі роки зроблено чимало для поглиблення наукових досліджень у цій царині. Саме життя додало чимало нового, що просто раніше не могло бути предметом вивчення. Зрештою, відбулося головне – становлення нової галузі суспільствознавства – етнополітології як науки. До цього активно долучився автор, очолюваний ним академічний інститут. Аналізові основних здобутків, а ще більше – невирішених проблем і перспектив їх розв’язання присвячується ця нова праця.

Детальніше
Шаповал Ю.І. Невигадані історії. – К.: Світогляд, 2004. – 351 с. ISBN 966-96360-1-9

У книзі зібрані праці українського історика, написані у жанрі історико-наукової публіцистики за останні 10 років. Більшість статей було вміщено у періодичних виданнях України. Разом з тим книга містить і недруковані раніше матеріали. За словами Миколи Рябчука, який є автором передмови до цього видання, у цих текстах Юрій Шаповал “щасливо уникає спокуси писати “про все потроху”, зосереджуючись натомість лише на тих темах, на тих історичних періодах, які він справді добре, просто-таки блискуче знає”. Розрахована на усіх, хто цікавиться історією.

Детальніше
Зеленько Г.І. "Навздогінна модернізація": досвід Польщі та України.- К.: "Критика", 2003. - 215 с. ISBN 966-7679-32-2

Пропонована монографія готувалася з глибоким переконанням і вірою автора в успішність українського модернізаційного проекту, а також зі сподіваннями, що дослідження модернізаційних процесів у Польщі сприятиме розумінню специфіки перетворень у нашій державі, усуненню причин невдач і виробленню ефективних моделей розвитку вітчизняної політичної системи.

Детальніше
Т.6: Від тоталітаризму до демократії (1945 – 2002) / О.М. Майборода, Ю.І. Шаповал, О.В. Гарань та ін.. – К., 2003. – 696 с. ISBN 966-504-256-4 (серія) 966-504-291-2 (т.6)

Завершальний шостий том «Політичної історії України. ХХ століття» висвітлює процес саморозпаду радянської системи, який тривав від закінчення Другої світової війни у 1945 р. до початку 90 – х років, а також перше десятиліття української незалежності. Матеріали цього тому розкривають історичну закономірність і неминучість розпаду Радянського Союзу та краху всіх скріплюючих його елементів – комуністичної ідеології, однопартійної системи, «єдиного народно – господарського комплексу», «пролетарського інтернаціоналізму» тощо. У томі відтворено картину перемоги національного руху і подолання гострих проблем державотворення. Книга спирається на різноманітні історичні джерела – архівні документи, економічну статистику, соціологічні дані, публікації преси, спогади. Для фахівців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться …

Детальніше
Т.5: Українці за межами УРСР (1918 – 1940). – Керівник тому В.П. Трощинський. – К., 2003. – 720 с. ISBN 966-504-256-4 (серія) 966-504-267-Х (т.5)

У п’ятому томі «Політичної історії України. ХХ століття» на основі документальних матеріалів, зокрема архівних, досліджується політичні процеси серед української еміграції в Європі та на українських землях у складі Польщі, Румунії і Чехословаччини в період між двома світовими війнами. Особлива увага приділяється аналізу політичних течій міжвоєнної української еміграції, їхніх ідейних засад та моделей державотворення. Докладно з’ясовуються питання, пов’язані з визначенням міжнародно-правового статусу західноукраїнських земель, розвитком української суспільної і політично-партійної структури в Галичині, на Волині, Буковині та в Закарпатті, специфікою, формами і механізмами вияву українських політичних інтересів у кожній з цих історичних частин України. Доводиться невіддільність політичної історії українців за межами УРСР …

Детальніше
Т.4: Україна у Другій світовій війні, 1939-1945. – Керівник тому В.І.Кучер. – К., 2003. – 584 с. ISBN 966-504-256-4 (серія) 966-504-296-3 (т.4)

Четвертий том видання охоплює період Другої світової війни. Спираючись на унікальний архівний матеріал, праці сучасної історіографії, автори прагнуть переосмислити питання про роль і місце України у контексті передвоєнного партнерства, а згодом воєнного протистояння двох диктатур. У томі висвітлено внесок українців у розгром нацизму, вузлові моменти розвитку радянського партизанського руху, боротьби ОУН і УПА, політичні наслідки воєнного протистояння двох тоталітарних систем. Для фахівців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться політичною історією України.

Детальніше
Т.3: Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938) / С.В.Кульчицький (кер.), Ю.І.Шаповал, В.А.Греченко та ін. – 2003. – 448 с. ISBN 966-504-256-4 (серія) 966-504-291-2 (т.3)

Третій том «Політичної історії України ХХ століття» охоплює події 1921-1938 рр. Результати 17 років міжвоєнного періоду виявилися для українського народу не менш трагічними, ніж попередня доба революцій і війн: два голодомори, майже безперервні масові репресії, пік яких припадав на 1933 і 1937 рр., депортації десятків тисяч громадян України за соціальними і національними ознаками. Створення радянського соціально-економічного ладу як підґрунтя тоталітарного політичного режиму відбувалося в обстановці масового політичного терору. Разом з тим були досягнуті істотні успіхи в модернізації народного господарства і в культурному будівництві. Для фахівців, викладачів, студентів, усіх, хто, цікавиться історією України.

Детальніше
Т.2: Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920) / В.Ф.Солдатенко (кер.), В.Ф.Верстюк. – 2003. – 488 с. ISBN 966-504-256-4 (серія) 966-504-286-6 (т.2)

Другий том «Політичної історії України. XX століття» присвячений подіям революційної доби – 1917 – 1920 – х років. На широкій документальній основі відтворено складні, суперечливі процеси здійснення соціальних і національно – визвольної революцій, що склали стрижень життя і розвитку нації, розкрито пошук теоретико – правових моделей національно-державної організації та результати спроб їх втілення у суспільну практику. На основі порівняльного аналізу головних напрямів державотворення, запровадження різних форм політичних систем з’ясовано домінантні орієнтації українства, що виявились визначальними для всього його наступного історичного поступу. Для фахівців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

Детальніше
Т.1: На зламі століть (кінець XIX ст.. – 1917 р.) / Ю.А.Левенець (кер.), Л.П.Нагорна, М.М.Кармазіна. – 2002. – 424 с. ISBN 966-504-256-4 (серія) 966-504-261-0 (т.1)

Перший том «Політичної історії України. XX століття» охоплює події кінця XIX століття і до 1917 року. Автори книги докладно аналізують основні фактори і сутність політичних процесів в Україні, ідейно-теоретичні надбання української політичної думки та роль «українського питання» у Російській імперії. У томі висвітлено політичні процеси на західноукраїнських землях, тенденції та особливості розвитку України під час революції 1905-1907 рр. і в умовах Першої світової війни. Для фахівців, викладачів, студентів, усіх хто цікавиться історією України.

Детальніше