Монографії

Лобода Т.М. "Василь Кравченко. Громадська, наукова та просвітницька діяльність" – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. – 238 с.

Вийшла друком монографія Лободи Т.М. “Василь Кравченко. Громадська, наукова та просвітницька діяльність”.

Детальніше
У кольорах «помаранчевої революції» / Загальна редакція та упорядкування Ю.Шаповала. – К.: ТОВ УВПК «ЕксОб» 2007 – 308 с. ISBN 966-7769-62-3

У статтях, вміщених у книзі, викладені різні погляди на події, що їх переживає Україна з кінця 2004 року і були пов’язані з президентськими виборами. Інтерпретації, які пропонують автори статей, часом протилежні і неоднозначні, але їх об’єднує прагнення розібратися у сутності того, що сталося, артикулювати уроки, які мають винести політикум і суспільство з тих подій. Розрахована на всіх, хто цікавиться політичною історією і політологією, на широке коло читачів.

Детальніше
Корупція в Україні – не політика. Монографія / Журавський В.С., Михальченко М.І., Михальченко О.М. – К.: Фенікс, 2007. – 408 с. ISBN 978-966-651-451-9

У монографії розглядається взаємозв’язок корупції в Україні з політикою, економікою, мораллю, правом та іншими сферами суспільного життя. Показується багатоаспектність корупції, її системний характер в Україні. Але, як доводять автори, вона є не політикою, а антиполітикою, яка роз’їдає державний механізм України, руйнує нормальні суспільні відносини, деформує сучасну українську політику, яка скерована на злагоду в країні, на економічне зростання і європейський вибір. Книга розрахована на фахівців у сферах політики, права й міжнародних відносин, а також на широкий читацький загал.

Детальніше
Р.В. Балабан «Теорія виборчої системи». – К.:Либідь, 2007. - 112 с. ISBN 978-966-06-0498-8

У монографії викладено основи теорії та аналізу виборчої системи, подано історичну ретроспективу виборчого права та виборчої практики. Автор здійснює порівняльний політологічний аналіз виборчого законодавства низки європейських країн і країн СНД. Узагальнено електоральний досвід сучасної України та результати парламентських перегонів доби незалежності. Досліджується виборча система як комплекс взаємодій політичних інституцій та як елемент виборчої системи. Здійснено спробу системного критичного аналізу виборчого законодавства України. У підготовці видання використано досвід реальних виборчих кампаній. Для політологів, істориків, правознавців, викладачів і абітурієнтів, тих, хто аналізує та реформує виборче законодавство, цікавиться політологічною проблематикою.

Детальніше
Марія Кармазіна. Президентство: український варіант. – К. 2007. – 365 с.

У книзі висвітлюється коло проблем, що пов’язані з походженням, розвитком та поширенням на планеті інституту президентства. Особлива увага приділяється  становленню та розвитку інституту в пострадянській Україні. Зокрема, досліджується специфіка його функціонування у період президентства Л.Кравчука та Л.Кучма; висвітлювання процес перегрупування політичних сил у державі після унезалежнення, витлумачення ними перспектив молодої держави і відповідно напрямку та сутності  інститутотворення.  Автор пропонує своє бачення кучкізму як способу та форми організації влади в республіці. Книга розрахована на всіх, хто цікавиться перетіканням процесу становлення інститутів національної державності в Україні в період з кінця 1991р.

Детальніше

Вийшла друком монографія В.Ф.Солдатенка “Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби”

Детальніше
Український вибір: політичні системи XX століття і пошук власної моделі суспільного розвитку / В.Ф.Солдатенко (керівник). – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 576 с. ISBN 966-611-482-8

Пропонована монографія є першою у вітчизняній історіографії спробою комплексного аналізу різних політичних систем, за яких упродовж всього XX ст. довелося існувати українству. Розглянуто становище українців у складі Російської та Австро-угорської імперій; запровадження альтернативних моделей державності, породжених революційною добою; республікансько-демократичної, радянської, авторитарно-монархічної, регіонально-консервативної. Досліджено шанси реалізації можливостей України в складі СРСР, проблеми життєдіяльності українців західного регіону під час вимушеного входження до Польщі, Румунії, Чехословаччини. Значну увагу приділено ставленню українців до планів розігрування «українського чинника» до і під час Другої світової війни, досвіду боротьби українства проти німецького окупаційного режиму. Висвітлено також процес наростання в українському середовищі невдоволення обмеженим суверенітетом республіки в повоєнному …

Детальніше
Зеленько Г.І. Політична «матриця» громадянського суспільства: Досвід країн Вишеградської групи та України. – К.: Знання України, 2007. – 336 с. – Бібліогр.: 308-335. ISBN 978-966-316-190-7

Пропонована монографія присвячена порівняльному аналізові (на прикладі країн Вишеградської групи та України) сукупності політико-правових інститутів та механізмів (ендогенного та екзогенного характеру), під впливом яких перехідні суспільства набувають рис громадянського. В роботі розглядається не стільки питання, безпосередньо пов’язані з існуванням і функціонуванням такого феномену, як громадянське суспільство, оскільки політико-правові питання, які, на перший погляд, тільки опосередковано стосуються загальної ситуації соціальної активності, однак за вмілого використання, можуть стати ефективними інструментами як для формування демократії, так і для переходу суспільства у якість громадянського. Видання розраховане на політологів, істориків, політиків та усіх, хто цікавиться перебігом процесів становлення громадянського суспільства у країнах молодої демократії.

Детальніше
Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства: іст., соціокульт., та та геополіт. чинники розвитку відносин між двома державами та народами/НАН України, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса ; редкол.: Ю.А. Л

Вийшла друком колективна монографія “Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства” за результатами українсько-російського круглого столу

Детальніше
Калакура О.Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у XX столітті. — К.: Знання України, 2007. — 508 с. ISBN 978-966-02-4426-9

Вийшла друком монографія О.Я. Калакури “Поляки в етнополітичних процесах на землях України у XX столітті”.

Детальніше
Гай-Нижник П. “Український Державний банк: історія становлення. Документи і матеріали (1917–1918 рр.)” – К.: Цифра-друк, 2007. – 340 с.

Вийшла друком монографія Гай-Нижник П. “Український Державний банк: історія становлення. Документи і матеріали (1917–1918 рр.)”

Детальніше
Левенець Ю.А. Виборчий процес: міфи і реалії. – К: Бланк-Прес, 2006. – 180 с.

Якщо у Вас немає проблем у спілкуванні з оточуючими, якщо все гаразд зі сприйняття Вашої особи людьми, якщо у Вас немає бажань, амбіцій, коштів, здоров’я і фізичної сили, щоб балотуватися на виборну посаду, пройти важним тернистим шляхом змагань і жорстокої боротьби, здолати суперників і стати депутатом ради будь-якого рівня, або президентом країни, то Вам не варто витрачати час на ознайомлення із цією книгою. Але якщо більшість із вказаних чинників набувають для Вас суттєвого значення, бо Ви остаточно і твердо вирішили балотуватись на виборну посаду, то саме ця книга стане для Вас добрим порадником, путівником і наставником у досягненні мети.

Детальніше
Кочубей Л.О. Виборчі технології: політичний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України): Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 280 с. ISBN 966–8602–35–8

Монографія є однією із спроб комплексного дослідження сутності, стану та тенденцій розвитку виборчих технологій у сучасній Україні на прикладі виборів до парламенту. Проаналізовано понятійний апарат цього процесу, методи дослідження електорального простору. У роботі систематизовано існуючі підходи до визначення виборчих технологій та запропоновано авторське бачення їх змісту. Охарактеризовано форми негативних проявів у організації практики виборів в Україні, маніпулювання громадською думкою під час виборчого процесу. Основні положення і висновки монографічного дослідження можуть бути використані політичними партіями, державними службовцями, громадсько-політичними діячами, членами виборчих комісій тощо.

Детальніше
Гай-Нижник П. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917–1930 рр.). – К.: Цифра-друк, 2006. – 303 с.
Детальніше
Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. (Нариси). – К.: ТОВ УВПК "ЕксОб", 2006. – 632 с. ISBN 966-7769-50-х

Автори монографії простежили розвиток протоцивілізацій та цивілізацій, які існували на території сучасної України, з античних часів до виникнення давньоруської цивілізації Київської Русі, її трансформації у складі Литовсько-Польської держави та Речі Посполитої, створення козацької цивілізації і держави доби Богдана Хмельницького, функціонування української цивілізації у складі Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини, Радянського Союзу та виникнення сучасної української цивілізації доби незалежності.

Детальніше
Шаповал Ю.И. Доля як історія. – К.: Ґенеза, 2006. – 448 с.: іл. – Парал. тит. арк., анот. англ.

Зібрані у книжці праці написані переважно у жанрі історико-наукової публіцистики. Більшість статей присвячено долям конкретних осіб у контексті подій XX століття. У цих текстах автор уникає споку­си писати про все потроху, зосереджуючись натомість лише на тих те­мах, на тих історичних періодах, які він добре знає, які резонують із подіями сучасності і є предметом гострих дискусій. Парадокси став­лення до начебто «канонізованих» діячів минулого, повернення «реп­ресованих» імен, голодомор початку 1930-х років, непроста амальга­ма польсько-українських взаємин часів Другої світової війни, ук­раїнські «акценти» цієї інфернальної події, історичні впливи і зна­чення дій представників сучасного українського політикуму – цих та багатьох інших складних проблем торкається автор, …

Детальніше
Григорій Дашутін. Політичний ідеал: світовий досвід і сучасна Україна. – К.: Академ-Прес, 2006. – 304 с. ISBN 966-95941-3-8

У монографії аналізується процес створення і реалізації політичних ідеалів про­тягом історії людства. Особливу увагу приділено історико-політологічному аналі­зу європейських зразків ідеалів. У цьому контексті розглядаються політичні ідеа­ли Київської Русі, Росії та України. Здійснюється розгляд політичних ідеалів у ідеологічному та політичному ракурсах. Важливе місце посідає аналіз марксистських політичних ідеалів у різ­них версіях, а також різних моделей ідеалу пострадянської доби. Концептуально досліджується проблема розробки і здійснення політичного ідеалу в сучасній Україні.

Детальніше
Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. Т. 1. – К.: ТОВ УВПК "ЕксОб", 2006. – 496 с. ISBN 966-7769-54-2

У збірці вміщені етапі, присвячені недостатньо вивченій проблемі – ролі елітних прошарків суспільства в різний час та в різних народів, що населяли землі сучасної України та суміжні території. В першу чергу це відноситься до місця ук­раїнської еліти у формуванні нових суспільних взаємовідносин на початку ІІІ ти­сячоліття. Для істориків, політологів, філософів, викладачів та студентів гуманітарних факультетів.

Детальніше
Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. Т. 2. – К.: ТОВ УВПК "ЕксОб", 2006. – 584 с. ISBN 966-7769-54-2

У збірці вміщені етапі, присвячені недостатньо вивченій проблемі – ролі елітних прошарків суспільства в різний час та в різних народів, що населяли землі сучасної України та суміжні території. В першу чергу це відноситься до місця української еліти у формуванні нових суспільних взаємовідносин на початку ІІІ тисячоліття. Для істориків, політологів, філософів, викладачів та студентів гуманітарних факультетів.

Детальніше
Нагорна Л.П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. – К.: Світогляд, 2005. – 315 с. ISBN 966-8837-00-2

У монографії висвітлюється взаємодія політики і мови крізь призму підходів, що утверджуються у процесі становлення нової субдисципліни в системі політичних наук – політичної лінгвістики. Книга вводить читача у складний світ дискурсів, комунікативної взаємодії, політичних метафор, ідентичностей, мовного регулювання. При цьому пошук «політики у мові і мови у політиці» ведеться із залученням напрацювань суміжних галузей наукового знання – етнополітології, лінгвокульторології, соціолінгвістики тощо. Розрахована на політиків, науковців, журналістів, усіх, хто цікавиться проблемами політології й лінгвістики.

Детальніше