Монографії

Шайгородський Ю. Ж. Політика: взаємодія реальності і міфу : [монографія] / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. — К. : Знання України, 2009. — 400с ISBN 978-966-316-258-4

У монографії досліджуються теоретичні, методологічні та практичні аспекти політики крізь призму взаємодії наукових і міфологічних її складових. Розкривається сутність політичного міфу, його роль у формуванні політичної свідомості і політичного буття. Аналізуються особливості сучасного розвитку України в контексті взаємовпливу реальної політики і міфу. Висвітлюються процеси конструювання політичних міфів. Увага акцентується на тому, що система символів, яка становить основу міфотворчості, має бути використана для здійснення позитивних суспільних змін. Видання розраховане, в першу чергу, на науковців, які досліджують проблеми розвитку політичних процесів. Водночас книга може стати в нагоді аспірантам, студентам, всім, хто цікавиться політикою, прагне оцінити актуальні події у цій сфері та спрогнозувати …

Детальніше
Кальян С.Є. Єврейська спільнота у політичному процесі на теренах підросійської України (середина XIX – початок XX ст..). – Полтава: «Довкілля-К», 2009. – 336 с. ISBN 966-8791-18-5

На основі вивчення історичних, політичних, соціокультурних чинників проаналізовано особливості українсько-російсько-польського етнополітичного середовища, в якому відбувався розвиток єврейської громади в період з кінця 50-х років XIX ст.. до 1903 р. Увагу зосереджено на політиці самодержавства щодо євреїв, україно-єврейському як протистоянні, так і елементах співпраці. Охарактеризовано специфіку складових ресурсу (демографічного, економічного, інформаційного та ін..) єврейської нації, висвітлено причини конфліктності міжетнічних відносин на підросійській українській території. Окрему увагу приділено питанням політичного розвитку єврейства на «перед національному» етапі та в період політизації: аналізуються націоналізуючі чинники, процес зміни та сутність політичних стратегій, інтелектуальна складова процесу становлення єврейства як суб’єкта політичного процесу. Для наукових працівників, викладачів, …

Детальніше
Бушанський В.В. Естетика політичної влади: Монографія. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2009. – 360 с. ISBN 978-966-8210-73-0

У книзі висвітлюються теоретико-методологічні засади вивчення політико-естетичних феноменів, взаємозв’язок політичного буття та свідомості, вплив міфічного й історичного світоглядів на сприйняття політики, можливість застосування естетичних категорій у процесі аналізу естетичних проявів політики й історичне втілення останніх. Показано, що естетичне сприйняття передусім позначається на становленні владної свідомості. Політико-естетичні феномени сприймаються суб’єктом завдяки механізму принадження, що постає як процес некритичного засвоєння естетичних образів як належних цінностей – мисленнєвих і поведінкових взірців. В історії політико-естетична феноменологія постає у вигляді міфів, телеологічних уявлень, тоталітарних і демократичних ритуалів. Розрахована на політологів і філософів, а також усіх, хто цікавиться питаннями політичної теорії, історії, культури й зокрема, політичного …

Детальніше
Андрєєва О.М. Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією.- К.: Парламентське вид-во, 2009. – 360 с. ISBN 978-966-611-681-2

У монографії розглядаються питання методології системи національної безпеки України. Описано шляхи формування української національної ідентичності з точки зору взаємовідносин з Росією. Видання розраховане на політиків, науковців, студентів та аспірантів гуманітарних спеціальностей.

Детальніше
Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки). – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – 467 с. ISBN 978-966-02-5034-5

У монографії здійснено комплексне дослідження проблеми соборності українських земель від зародження до Акту Злуки 22 січня 1919 року. На основі архівних матеріалів, тогочасних газетних публікацій, широкого кола історіографічних джерел у ній проаналізована діяльність політичних партій, громадських організацій, органів державної влади, всіх українських патріотів, спрямована на консолідацію та об’єднання українських земель у єдиній державі в періоди Центральної Ради, Гетьманату і Директорії. Зокрема, детально простежується поборницький процес, пов’язаний з об’єднанням двох українських республік – УНР і ЗУНР в соборну Українську Народну Республіку. Книга розрахована на студентів, викладачів, наукових працівників, усіх, хто цікавиться проблемою соборності України в цілому та досвідом боротьби за її …

Детальніше
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.II. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – 458 с. ISBN 978-966-02-5031-4 (заг.) 978-966-02-5033-8 (Т.II)

У роботі здійснено історико-політичні та соціально-філософські дослідження нашої епохи. Показана роль політичних лідерів країни на окремих етапах розбудови незалежної України, дана оцінка діяльності таких суперечливих політичних фігур, як Л.Кравчук, Л.Кучма та В.Ющенко. Здійснено ґрунтовний аналіз політичних, економічних і духовних процесів в Україні протягом останніх 20 років.

Детальніше
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.I. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – 490 с. ISBN 978-966-02-5031-4 (заг.) 978-966-02-5032-1 (Т1)

У роботі здійснено історико-політичні та соціально-філософські дослідження нашої епохи. Показана роль політичних лідерів країни на окремих етапах розбудови незалежної України, дана оцінка діяльності таких суперечливих політичних фігур, як Л.Кравчук, Л.Кучма та В.Ющенко. Здійснено ґрунтовний аналіз політичних, економічних і духовних процесів в Україні протягом останніх 20 років.

Детальніше
Полтавець С.В. Українська політична думка середини XVII століття / за редакцією В.В. Кривошеї / - К., Світогляд, 2009, - 170 с + ілюстрації 4 с ISBN 978-966-8837-14-2

Пропонована книга є спробою комплексного дослідження особливостей вітчизняної політичної думки середини XVII століття. Розглядається внутрішні та зовнішньо – політичні фактори формування ідеології українського козацтва. Розрахована на студентів, аспірантів, науковців, усіх хто цікавиться українською політичною історією.

Детальніше
Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч. Посібник / Ф.М. Рудич, Р.В, Балабан, Ю.С. Ганжуров та ін.. – К.: Либідь, 2008. – 440 с ISBN 978-966-06-0460-2

На основі широкого масиву історичних і сучасних наукових джерел, розгляду реальних політичних процесів досліджено актуальні проблеми становлення політичної системи та інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні. Застосування методу порівняльного аналізу сприяло висвітленню діалектичної взаємозалежності інституцій соціально-правової держави та інститутів громадського суспільства, показу загального й особливого у його розвитку в країнах СНД і Балтії, Центральної та Східної Європи. Для студентів вищих навчальних закладів.

Детальніше
Наука. Влада. Політика / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса НАН України; редкол.: М.І.Михальченко (голова) та ін. – К.: Знання України, 2008. – 240 с. ISBN 978-966-02-4605-8

Збірник наукових праць, підготовлений за результатами виконання теми «Теоретичні проблеми наукового забезпечення суспільних перетворень: політологічний аспект». У ньому міститься праці з актуальних проблем теоретичного забезпечення системних реформ в Україні, політичної модернізації країни, трансформації окремих галузей суспільствознавства, зокрема освіти.

Детальніше
Аркуша О.Г., Бородін Є.І., Віднянський С.В., Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. та інші. “Нариси історії державної служби в Україні”. - К.: Ніка-Центр, 2008. - 536 с. ISBN 978-966-521-503-5

«Нариси історії державної служби в Україні» є першою в українській історіографії спробою узагальнити в цілісному дослідженні численні праці, присвячені державотворчому процесу, політико-адміністративному устрою, організації державної служби та діяльності державних службовців. Авторський колектив починає дослідження з аналізу державної організації давньоруського суспільства і завершує характеристикою побудови й розвитку державної служби у незалежній Україні. В книзі наведено форми і типи (національний, імперський, окупаційний) управлінської діяльності на українських землях. Текст «Нарисів» підготовлений у рамках наукового проекту, що реалізується на замовлення Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу коштом Державного бюджету України. Кінцевою метою науково-дослідної роботи є монографія і збірник документів під об’єднаною назвою …

Детальніше
Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / О.Г. Аркуша, С.О.Біла, В.Ф. Верстюк та ін.: Гол. ред.. В.М. Литвин. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 988 с. ISBN 978-966-521-487-8

У комплексному дослідженні, виконаному істориками, політологами, економістами, правознавцями і соціологами, уперше у вітчизняній історіографії зроблена спроба проаналізувати тисячолітню історія українського народу за допомогою політологічного інструментарію. Аналіз взаємовідносин між державою та суспільством виявився потрібним для того, щоб визначити основні закономірності функціонування політичних систем і дати об’єктивну оцінку сучасній ситуації з метою її вдосконалення. Книга розрахована як на широкий загал, так і на фахівців у галузі політичної науки та державотворчого процесу.

Детальніше
Українська політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – 928с. + 16с. іл.. ISBN 978-966-611-659-1

У збірнику документів розкриваються державні, суспільно-політичні та військові аспекти діяльності української еміграції переважно на європейських теренах, відтворюються відносини між окремими її угрупуваннями та особами, мовою документів подаються характеристики чільних діячів українського політичного істеблішменту, їхнє прагнення використати тогочасні міжнародні обставини для відродження української самостійної держави. Збірник складений із документів і матеріалів із фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань України – Колекції документів «Українського музею в Празі», фондів ЦК Компартії України та Компартії Західної України. Переважна більшість документів публікується вперше. У збірнику використані фотодокументи Центрального державного кінофотофоноархіву України ім.. Г.С.Пшеничного. Розраховано на науковців, викладачів, представників сучасного політикуму, студентів, усіх, хто цікавиться політичною …

Детальніше
Солдатенко В.Ф. “Україна в революційну добу: Іст. есе-хроніки: У 4-х т.: Т.1: Рік 1917. – Х.”: Прапор, 2008. – 560 с. ISBN 978-966-8690-96-9

У виданні в хронологічній послідовності відтворюється розвиток історичних подій в Україні на переломному рубежі – у добу революцій 1917 – 1920 р.р. Перша книга присвячена 1917 року, протягом якого відбувалися Лютнева і Жовтнева революції, розпочалася й набрала значних масштабів Українська національно-демократична революція. Розкривається взаємозв’язок, взаємовплив соціальних і національно-визвольних процесів, що останнім часом досліджуються здебільшого як самостійні, окремі об’єкти, порушуючи цілісність уяви про реальний досвід у усій його багатогранності й багатомірності. Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, усіх хто цікавиться історією України.

Детальніше
Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. - 398с. ISBN 978-966-02-4849-6

Колективна монографія містить у собі результати соціологічного моніторингу мовної ситуації в Україні та проведеного на його основі аналізу особливостей прояву мовного чинника у процесах суспільної трансформації. В роботі розкрито історичні передумови, внутрішні та зовнішні чинники виникнення мовної проблеми в Україні, розглянуто правові та політичні механізми її вирішення, проаналізовано можливості досягнення консенсусної моделі функціонування найбільш поширених мов.

Детальніше
Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти / За заг. ред. Ф.М.Рудича – К.: Парламентське вид-во, 2008. – 352с. ISBN 978-966-611-661-4

Вийшла друком колективна монографія “Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти “.

Детальніше
Нагорна Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. - 405 с. ISBN 978-966-02-5022-2

Вийшла друком монографія Нагорної Л.П. “Регіональна ідентичність: український контекст.”

Детальніше
Закарпаття в етнополітичному вимірі. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. - 682с. ISBN 978-966-02-4757-4

Вийшла друком колективна монографія “Закарпаття в етнополітичному вимірі”.

Детальніше
Кривошея В.В. Козацька еліта Гетьманщини. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. - 452 с. ISBN 978-966-02-4850

Вийшла друком монографія Кривошея В.В. “Козацька еліта Гетьманщини”.

Детальніше
Верстюк В., Гай-Нижник П., Коник С. та ін. Науково-документальна збірка до 90 річчя запровадження державної служби в Україні / Упоряд. А.Вишневський. - К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. - 124 с. ISBN 966-8918-11-8

Вийшла друком колективна монографія Верстюк В., Гай-Нижник П., Коник С. та ін. “Науково-документальна збірка до 90 річчя запровадження державної служби в Україні”.

Детальніше