Відділ етнополітології

Завідувач відділу –  доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Котигоренко Віктор Олексійович

Відділ утворений на виконання рішення вченої ради Інституту (протокол № 5 від 14 вересня 2021 року) та Бюро відділення історії, філософії та права НАН України (постанова № 9 від 21.10.2021 року). Почав функціонувати з 01 січня 2022 року. Основою його кадрового складу є науковці відділу національних меншин, заснованого на початку 1992 року. Організатором і першим керівником відділу національних меншин був доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Май Іванович Панчук (01.05.1937 – 04.08.2018).

Мета діяльності відділу – розроблення теорії й методології етнополітичної науки та дослідження етнополітичних практик.

Основні завдання – здобуття максимально достовірного знання про політичні аспекти етнонаціональних відносин, моделювання й ризикологічна експертиза ймовірних варіантів етнополітичної динаміки, з’ясування умов, можливостей і завдань оптимізації політики розвитку й інтеграції багатоскладового українського соціуму як нації, здатної давати адекватні відповіді на внутрішні та зовнішні виклики.

Пріоритетні дослідницькі напрями:

 • розвиток теоретичних засад і вдосконалення методологічного інструментарію етнополітичних досліджень;
 • наукове осмислення політичних внутрішніх і зовнішніх умов, чинників і тенденцій динаміки етнонаціональних відносин в українському соціумі на загальнодержавному і регіональних рівнях, з’ясування їх зв’язку із сучасними геополітичними та цивілізаційними викликами;
 • моніторинг і науково-експертний аналіз правових засад, досвіду та потенціалу державної політики сприяння консолідації й розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України, задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави;
 • дослідження протиріч етнонаціональних відносин, умов і способів запобігання конфліктогенних загроз, а також вивчення потенціалу політичних технологій регулювання й розв’язання конфліктів з приводу етнічних інтересів і цінностей;
 • розроблення пропозицій до вдосконалення етнонаціональної політики України.

Структурним підрозділом відділу є Центр єврейської історії та культури (керівник Центру Подольський Анатолій Юхимович).

У відділі працюють (станом на початок 2024 р.) 13 науковців (у тому числі 5 у Центрі), 4 з них – доктори та 6 – кандидати наук (у Центрі – 2 доктори та 1 кандидат наук).

Найвагоміші результати досліджень оприлюднюються в колективних та індивідуальних монографіях і статтях співробітників, їх виступах на міжнародних і вітчизняних наукових зібраннях, у засобах масової інформації.

Основні публікації за результатами виконання науково-дослідних тем:

Основний склад відділу:

 1. Котигоренко Віктор Олексійович– завідувач відділу, доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 2. Калакура Олег Ярославович– головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор
 3. Кочан Наталія Іванівна– провідний науковий співробітник, кандидат філософських наук, доцент
 4. Дегтеренко Анастасія Миколаївна– провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук, доцент
 5. Мазука Людмила Іванівна – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук
 6. Ляшенко Олексій Олексійович– науковий співробітник, кандидат історичних наук
 7. Камінський Руслан Володимирович– молодший науковий співробітник.
 8. Новородовський Валерій Вікторович– молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Центр єврейської історії та культури:

 1. Подольський Анатолій Юхимович– керівник Центру, провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук
 2. Козерод Олег Віталійович– старший науковий співробітник, доктор історичних наук
 3. Туров Ігор Вікторович– старший науковий співробітник, доктор історичних наук
 4. Носова Світлана Ісааківна– науковий співробітник
 5. Сінельнікова Наталія Миколаївна– молодший науковий співробітник

Контакти:

тел./факс: +38 (044) 285-96-92; +38 (044) 286-62-61.