Відділ етнополітології

Завідувач відділу –  доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Котигоренко Віктор Олексійович

Відділ утворений на виконання рішення вченої ради Інституту (протокол № 5 від 14 вересня 2021 року) та Бюро відділення історії, філософії та права НАН України (постанова № 9 від 21.10.2021 року). Почав функціонувати з 01 січня 2022 року. Основою його кадрового складу є науковці відділу національних меншин, заснованого на початку 1992 року. Організатором і першим керівником відділу національних меншин був доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Май Іванович Панчук (01.05.1937 – 04.08.2018).

Мета діяльності відділу – розроблення теорії й методології етнополітичної науки та дослідження етнополітичних практик.

Основні завдання – здобуття максимально достовірного знання про політичні аспекти етнонаціональних відносин, моделювання й ризикологічна експертиза ймовірних варіантів етнополітичної динаміки, з’ясування умов, можливостей і завдань оптимізації політики розвитку й інтеграції багатоскладового українського соціуму як нації, здатної давати адекватні відповіді на внутрішні та зовнішні виклики.

Пріоритетні дослідницькі напрями:

 • розвиток теоретичних засад і вдосконалення методологічного інструментарію етнополітичних досліджень;
 • наукове осмислення політичних внутрішніх і зовнішніх умов, чинників і тенденцій динаміки етнонаціональних відносин в українському соціумі на загальнодержавному і регіональних рівнях, з’ясування їх зв’язку із сучасними геополітичними та цивілізаційними викликами;
 • моніторинг і науково-експертний аналіз правових засад, досвіду та потенціалу державної політики сприяння консолідації й розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України, задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави;
 • дослідження протиріч етнонаціональних відносин, умов і способів запобігання конфліктогенних загроз, а також вивчення потенціалу політичних технологій регулювання й розв’язання конфліктів з приводу етнічних інтересів і цінностей;
 • розроблення пропозицій до вдосконалення етнонаціональної політики України.

Структурним підрозділом відділу є Центр єврейської історії та культури (керівник Центру Подольський Анатолій Юхимович).

У відділі працюють (станом на початок 2023 р.) 13 науковців (у тому числі 5 у Центрі), 4 з них – доктори та 6 – кандидати наук (у Центрі – 2 доктори та 1 кандидат наук).

Найвагоміші результати досліджень оприлюднюються в колективних та індивідуальних монографіях і статтях співробітників, їх виступах на міжнародних і вітчизняних наукових зібраннях, у засобах масової інформації.

Основні публікації за результатами виконання науково-дослідних тем:

 • Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект / Авт. кол.: М. Панчук (керівник), В. Войналович, О. Галенко, М. Геник, Т. Горбань, О. Жерноклєєв, Ю. Зінченко, О. Калакура, В. Котигоренко, Ю. Левенець, Н. Макаренко, О. Рафальський, В. Устименко, Б. Чирко. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2000. 357 с.
 • Котигоренко В. О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт. Київ : Світогляд, 2004. 722 с.
 • Крим в етнополітичному вимірі / Авт. кол.: М. Панчук (керівник), Г. Бекірова, В. Ганкевич, О. Галенко, Т. Горбань, В. Войналович, О. Калакура, В. Котигоренко, О. Ляшенко, Н. Макаренко, Д. Омельчук, Ю. Поліщук, О. Рафальський, Р. Хаялі. Київ : Світогляд, 2005. 533 с. + додатки 35 с. і 11 карт.
 • Котигоренко В. О. Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації. Київ : Світогляд, 2005. 222 с.
 • Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті. Київ : Знання України, 2007. 508 с.
 • Закарпаття в етнополітичному вимірі / Авт. кол.: М. Панчук (керівник), В. Войналович, О. Галенко, Т. Горбань, О. Заремба, О. Калакура, Л. Ковач, В. Котигоренко, Н. Кочан, О. Красівський, О. Ляшенко, Н. Макаренко, О. Рафальський. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2008. 682 с.
 • Етнополітичні процеси в сучасній Україні: регіональні особливості / Авт. кол.: М. Панчук (керівник), В. Євтух, В. Войналович, В. Котигоренко, О. Калакура, Н. Кочан, Н. Макаренко, Т. Горбань, О. Ляшенко, Л. Ковач. Київ : ІПіЕнД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2011. 396 с.
 • Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін.  Київ : Парламентське видавництво, 2011.  808 с.
 • Панчук М. І. Політологічні розвідки. Київ : Парламентське видавництво, 2012. 424 с.
 • Войналович В. А., Кочан Н. І. Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі: історія і сучасність. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. 304 с.
 • Донбас в етнополітичному вимірі / Авт. кол.: В. Котигоренко (керівник), О. Калакура, Л. Ковач, В. Коцур, Н. Кочан, Н. Макаренко, Ю. Ніколаєць, М. Панчук, О. Рафальський. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. 584 с.
 • Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулювання. Аналітична доповідь / Авт. кол.: О. О. Рафальський (голова), В. А. Войналович, А. М. Дегтеренко, В. О. Котигоренко, Н. І. Кочан, Л. О. Кочубей, О. В. Лісничук, Ю. О. Ніколаєць, М. І. Панчук. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. 268 с.
 • Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь) / [Лібанова Е. М., Горбулін В. П., Пирожков С. І. та ін.]; за ред. Е. М. Лібанової. Київ : НАН України, 2015. 363 с.
 • Галичина в етнополітичному вимірі / Авт. кол.: В. О. Котигоренко (керівник), В. А. Войналович, О. Я. Калакура, Л. Л. Ковач, В. В. Коцур, Н. І. Кочан, О. О. Ляшенко, Н. Ю. Макаренко, Ю. О. Ніколаєць, М. І. Панчук, О. В. Позняк, О. О. Рафальський, М. Ю. Рябчук. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. 840 с.
 • Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, Ю. П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.  Київ : НАН України, 2017.  336 с.
 • Калакура Я. С., Рафальський О. О., Юрій М. Ю. Ментальний вимір української цивілізації. Київ : Генеза, 2017. 560 с
 • Войналович В. А., Кочан Н. І. Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині: повоєнна радянська доба і сучасність. Київ : ІПіЕнД ім. І . Ф. Кураса НАН України, 2018. 408 с.
 • Рафальський О. О. Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. 400 с.
 • Національні меншини України в політичних процесах ХХ – ХХІ століття: стан і завдання дослідження / Авт. кол.: В. О. Котигоренко (керівник), О. Я. Калакура, Л. Л. Ковач, В. В. Коцур, Н. І. Кочан, О. О. Ляшенко, Ю. О. Ніколаєць, В. В. Новородовський, М. І. Панчук. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. 624 с.
 • Антропологічний код української культури і цивілізації (у двох книгах). О. О. Рафальський (керівник авторського колективу), Я. С. Калакура, В. П. Коцур, М. Ф. Юрій (науковий редактор). Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. Книга 1. 432 с.; Книга 2. 536 с.

Основний склад відділу:

 1. Котигоренко Віктор Олексійович– завідувач відділу, доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 2. Калакура Олег Ярославович– головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор
 3. Кочан Наталія Іванівна– провідний науковий співробітник, кандидат філософських наук, доцент
 4. Дегтеренко Анастасія Миколаївна– провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук, доцент
 5. Мазука Людмила Іванівна – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук
 6. Ляшенко Олексій Олексійович– науковий співробітник, кандидат історичних наук
 7. Камінський Руслан Володимирович– молодший науковий співробітник.
 8. Новородовський Валерій Вікторович– молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Центр єврейської історії та культури:

 1. Подольський Анатолій Юхимович– керівник Центру, провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук
 2. Козерод Олег Віталійович– старший науковий співробітник, доктор історичних наук
 3. Туров Ігор Вікторович– старший науковий співробітник, доктор історичних наук
 4. Носова Світлана Ісааківна– науковий співробітник
 5. Сінельнікова Наталія Миколаївна– молодший науковий співробітник

Контакти:

тел./факс: +38 (044) 285-96-92; +38 (044) 286-62-61.